Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2014

19. yüzyıldan günümüze hukuki ve siyasi bir kavram olarak vatandaşlığın dönüşümü

The transformation of citizenship as a political and legal concept from 19th century to present

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 361833

Tezi Bul
Özet:

"19. Yüzyıldan Günümüze Siyasi ve Hukuki Bir Kavram Olarak Vatandaşlığın Dönüşümü" başlıklı bu tez üç bölümden oluşmaktadır. Vatandaşlığın tarih sahnesine ilk çıktığı nokta olarak işaret edilen Antik Yunan ile başlamak üzere, Roma, ortaçağ ve ulus devletin doğuşunu simgeleyen Fransız Devrimi'ne kadar devam eden sürecin aktarıldığı Birinci Bölüm, vatandaşlığın ulus devlette kazandığı görünüme nasıl ulaştığı ve hangi dönüm noktalarından geçtiğinin anlaşılması açısından kaleme alınmıştır. İkinci Bölüm, vatandaşlığın altın çağı olarak nitelenen ulus devlet kavramının odak olarak belirlendiği ve bu bağlamda ulus, ulus devlet, ulus devlet vatandaşlığı ve ulus devlet ötesi hususlarının incelendiği kısımlardan müteşekkildir. 20. yüzyılda vatandaşlığın incelenmesi ile başlayan Üçüncü Bölüm'de, vatandaşlığa dair çağdaş tartışmaları aktarmak suretiyle kavramın içeriği ve algılanışında meydana gelen dönüşümlere ışık tutulmaya çalışılmıştır. Çağdaş tartışmaların odağında olduğunu tespit ettiğimiz farklılık üzerinden tanımlanan vatandaşlık tiplerinin öngördüğü modeller ve bu modellere yöneltilen eleştirilerin aktarılmasından sonra toplumun ve vatandaşlık kavramının bugününde vatandaşlık erdeminin yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık, ulus, ulus devlet, ulus devlet vatandaşlığı, vatandaşlık erdemi, çokkültürlü vatandaşlık, radikal demokratik vatandaşlık.

Summary:

This dissertation named "The Transformation of Citizenship as a Political and Legal Concept from 19th Century to Present" consists of three chapters. The First Chapter is written to clarify how the citizenship evolved to its position in nation-states and which crossroads it has passed and includes the process starting with the Ancient Greek, as it is stated as the emergence of citizenship to the stage of history, continuing with Rome, Medieval Age and French Revolution, which heralds the rise of nation-states. The Second Chapter focuses on the concept of nation-state, which is characterized as the golden age of citizenship, and includes the parts that concepts of nation-state, nation-state citizenship and post-national situation are studied within this context. In the Third Chapter, starting with studying of citizenship of 20th Century, it is aimed to shed light on the transformation of the content and the perception of the concept by narrating the contemporary arguments. After citing the types of citizenships that are portrayed by the differences spotted in the focus of contemporary arguments and criticisms expressed on these models, it is aimed to determine the position of civic virtue in today's society and concept of citizenship. Keywords: Citizenship, nation, nation-state, nation-state citizenship, civic virtue, multicultural citizenship, radical democratic citizenship.