Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Genel Türk Tarihi Bilim Dalı

19. yüzyılın ikinci yarısında Bayburt

Bayburt in the second half of the XIX.century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 288333 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Bayburt'un sosyo-ekonomik yapısının ele alınacağı bu çalışma; başta arşiv belgeleri olmak üzere araştırma eserlerden, salnamelerden, ansiklopedilerden, seyahatnamelerden, dergilerden, makalelerden istifade edilerek elde edilen bilgiler çerçevesinde beş bölüm olmak üzere ele alınmıştır.Birinci bölümde Bayburt şehrinin tarihçesi, yönetimi, şehrin coğrafi durumu ve Türk hâkimiyetine geçişi ele alınmıştır.İkinci bölümde XIX. yüzyılın ikinci yarısında Bayburt'un idarî yapısında meydana gelen deşiklikler ele alınacaktır.Üçüncü bölümde şehir merkezi ve köylerdeki nüfus ve yerleşme konusu ele alınmıştır.Dördüncü bölüm sosyal hayat başlığı adını taşımaktadır. Burada şehirde yer alan vakıflar ve eğitim-öğretim faaliyetleri ele alınmıştır.Araştırmanın son bölümünde ise şehrin ve köylerin ekonomik durumu incelenmiştir. Bu bölümde, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, ormancılık, madencilik, şehrin gelir kaynakları ele alınmıştır.

Summary:

This study,mainly discussed about the socio-economic structure of Bayburt in the second half of the XIX. century, was held by benefiting from five departments, including within the framework of the information obtained , especially the works of research, archival documents, yearbooks, encyclopedias, travelers' books, magazines andarticles.In the first section the history of the city of Bayburt, management, the city's geographical situation and the transition of Turkish rule were discussed.In the second part: The administrative structure of the second half of the XIX.century occurred in Bayburt was discussedThe fourth section title is about social life. Here, foundations and educational activities in the city were discusseIn the last part of the study the economic situation of the city and villages was examined. In this section, agricultural and livestock activities, forestry, mining, the city's revenue sources were considered.