Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

19. yüzyılın ikinci yarısında Bosna- Hersek'te oryantalist mimarlık

Orientalist architecture in Bosnia -Herzegovina in 19.th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104072 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA BOSNA-HERSEK'TE ORYANTALİST MİMARLIK ÖZET 17. ve 18. Yüzyıllarda Avrupa devletlerinin Doğu ile özellikle Uzak Doğu ile ticaret ilişkileri çok ilerlemişti. Ticari başlayan ilişkiler ve seyahat koşullarının iyileşmesi bu ilgi çeken egzotik bölgelere ziyaret edenlerin sayısını artırdı. Avrupa sanatında Yunan ve Gotik dirilişi yaşanmaktaydı. 18. Yüzyılın usçuluğuna ve neoklasikçiliğine tepki olarak doğan Romantizm 19. Yüzyılın sonuna kadar sürdü. Batı'daki Romantizm taraftarları bozulmamışlığı ve zaman dişiliğin kaynağını Doğu'da bulmuşlardı. Resimde doğruluğa pek önem vermeyen Egzotizm yerini daha gerçekçi bir anlayışın egemen olduğu Oryantalizm'e bırakmıştır. Arkeolojik alanlar, İslam mimarlığı ve Arap dünyasının egzotik öğeleri sanatçıları bu bölgeye çekmiştir. Elhamra Sarayı önce edebiyatçılar için için vazgeçilmez bir kaynak olmuş ve öykülerle başlayan ilgi yerini ciddi çizimler ve incelemeler yapılmaya bırakmıştır. Mimarlıkta Oryantalizmin ilk örnekleri bahçe düzenlemelerinde verilmiştir. Çin bahçelerinin düzeni ile egzotik elemanların bir arada kullanıldığı jardin anglo-chinois olarak adlandırılan yeni bir bahçe düzeni yaratılmıştır. Dekorasyonda Çin, Hint duvar kağıtları, egzotik öğeler yerini Arap, Türk, Magrip Odalarına bırakmıştır. İngiltere'de başta olmak üzere Oryantalizm eğlence ile özdeşleşmiştir. Oryantalizm Avrupa'da bir moda haline gelmiştir; soyluların değişiklik ve Doğu'ya meraklan sonucu yaratılan odalar, saraylar ve bahçe düzenlemeleri olarak gelişmiştir. 19. Yüzyılın ikinci yarısında Bosna-Hersek'de Oryantalizm üslubunda örnekler verilmiştir. Bahsedilen dönemde uzun dönem Osmanlı hakimiyetinde bulunan Bosna- Hersek artık Avusturya-Macaristan dönemini geçirmektedir. Ülke çeşitli etnik ve din gruplarını barındırdığı için Monarşi ülkede birliği kurmak için çeşitli politik yollara başvurmuştur. Osmanlı döneminden kalan Vakıf kurumlan ile beraber Müslüman halkın sempatisini çekmek için yönetim, Oryantalizm'in kent ölçeğinde uygulanmasına destek olmuştur. İdare yapılarından, okullar, villalara kadar çok sayıda örnek verilmiştir. Yapılan uygulamalar iki grupta toplanabilir; batılı bir yaklaşımla bazı Kahire ve Magrip bezeme sözlüğünden alman seçmelerle cephe düzenlemeleri olarak yansıyanlar ve bir de cephelerde olduğu kadar plan şemalarında da yerel öğelerin kullanılmaya çalışıldığı örneklerdir. Mümkün olduğu kadar çok örneğin analizi yapılmaya çalışılmıştır. Fakat kaynak yetersizliğinden hala daha eksikler vardır. vu

Summary:

ORIENTALIST ARCHITECTURE IN BOSNIA-HERCEGOVINA IN 19T CENTURY SUMMARY The trading relations of European countries with East, especially with Far East was developed in 17. and 18. centuries. The improvement in traveling as a result of the relations increased the visitors of this exotic regions. Greek and Gotic revivalism has taken place in the European arts. Romanticism, bora as a reaction to the Rationalism and the Neoclassicism of 18th century, continued until the end of 19th century. The Romanticism fans in the West have found the source of virginity and timelessness in the East. Exotism ignoring the truthness in paintings replaced with Orientalism which has more truthful understanding. Archeology, Islamic Architecture and the exotic elements of Arabian world has attracted artists to this region. Elhamra Palace first has been an important inspiration for authors, and the interest starting with the stories turned out to serious investigations and drawings. The first examples of Orientalism in Architecture has been in gardening. A new garden arrangement named "jardin anglo-chinois" has been created which includes the Chinese type landscapes and exotic elements. Chinese, Indian wall papers and exotic elements left their place to Arabian, Turkish, and Magrib style rooms. Orientalism has been identical with entertainment especially in England. It has been a fashion in Europe; has been continued as various rooms, palaces and garden arrangements resulting from the curiosity of the nobles to East. In the second half of 19th century, examples in Orientalism type can be seen in Bosnia-Hercegovina. In the period explained, Bosnia-Hercegovina, having been in the domination of the Ottoman Empire for a long period, is now living Austro-Hungarian sovereignty. Monarchy has tried several political ways to create uniteness in the country of different ethnic and religious groups. In order to gain sympathy of the Muslims and the foundations left from the Ottoman Empire, management supported Orientalism to be applied all over cities. Many examples to this can be observed; varies from managerial buildings to schools and villas. The examples can be grouped in two classes: the ones that have that only having the reflections of Cairo and Magrip type ornaments on the facades and the ones that have been worked on the plan schemes as well as facades. In this thesis, as many as possible number of analysis have tried to be made. However, there are still deficiencies due to lack of sources. vm