Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

2016

19. yy. ilk yarısı Rus edebiyatında küçük insan imgesi

The image of little man in Russian literature in the first half of the 19th century

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 451667

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada 19. yüzyıl Rus edebiyatının başlıca temalarından biri olan "küçük insan" temasının işlenmesiyle tipleştirilerek verilen "küçük insan" imgesinin Rus edebi eserlerindeki yansımasının irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak edebiyat bilimi bağlamında imge kavramı ve özellikleri ele alınmıştır. Devamında ise 19. yüzyıl ilk yarısı Rus edebiyatının başlıca imgeleri belirlenerek, özelliklerine değinilmiştir. Çalışmanın konusunu oluşturan "küçük insan" imgesinin ise toplumsal ve edebi kaynaklarının üzerinde durularak, farklı edebi eserler aracılığıyla söz konusu imgenin geçirdiği aşamalar ele alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda "küçük insan" imgesinin belli toplumsal ve edebi kaynaklardan köklendiği ve gelişimini farklı yazarların, yaklaşımların ve akımların ışığı altında sürdürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: 19. yüzyıl Rus edebiyatı, imge, küçük insan, A. S. Puşkin, N. V. Gogol, F. M. Dostoyevski, Doğalcı okul

Summary:

In this study, it is aimed to examine the reflection of typificated little man image in Russian literary works, which constitutes one of the main themes of the 19th century Russian literature. In this direction, the concept of image and its features are discussed in the context of literary science in the first place. In continuation by specifying main images of Russian Literature in the first half of the 19th century, their features are mentioned about. Stages of the little man image, which is the main subject of this study, are discussed through different literary works, giving emphasis on the social and literary sources. As a result of the study, it's concluded that the little man image has its roots from specific social and literary sources and its evolution is continuing under the light of different authors, approaches and literary movements.