Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Hadis Bilim Dalı

19. yy. Osmanlı toplumunda tasavvuf-hadis ilişkisi - Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi özelinde -

The relation between sufism and hadith in the 19th century in the Ottoman Society, over Ahmed Ziyauddin Gumushanevî

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 228281 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezimiz, 19. yy. Osmanlı toplumundaki tasavvuf-hadis ilişkisini, bu dönemin muhaddis sufilerinden Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî özelinde incelemeyi konu edinmektedir.Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde 19. Yüzyıl Osmanlı dönemi siyasi-sosyal, ilmî-kültürel ve fikrî durumlar açısından incelenmiştir. Bu bölümde tasavvuf ve hadis ilimlerinin durumları ayrıca ele alınmıştır.İkinci ve üçüncü bölümde ise Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî'nin hayatı ve ilmî kişiliğine değinilmiştir. İlmî kişiliği içerisinde tasavvufî yönü, hadisçiliği, eserleri ve eserlerindeki hadis kullanımı incelenmiştir.1813-1893 yılları arasında yaşamış olan Gümüşhanevî'nin yaşadığı yüzyılda hem hadis hem de tasavvufla ilgilenen alimler yetişmiştir. Bunlardan biri olan Gümüşhanevî, hadis ve tasavvuf alanlarında eserler vermiş olmakla birlikte, hadise dair eserlerinde tasavvufî kişiliğinin etkisi görülmektedir.

Summary:

The thesis takes up studying relations between sufism and hadith in the 19th century, in the Ottoman State, over Ahmed Ziyaeddin Gumushanevî.The study consists of three sections. In the first section, 19th century Ottoman period has been examinated from the point of political, social, scientific, cultural and mental situations. Within this section the stuation of sufism and hadith have been taken up specially.In second and third section Ahmed Ziyaeddin Gumushanevî?s life and scientific personalty have been studied. About his scientific personalty, his sufistic aspect and use of hadith in his works have been studied.There were many scholars of hadith and sufism, in the century that Gumushanevî lived in. Gumushanevî, who is one of them, has writings about hadith and sufism. But his sufistic aspect is seen in his books about hadith.