Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

19. yy'da Osmanlı Devleti'nde tarım

The agriculture in the Ottoman State during 19th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 187889 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

19. yy, Osmanlı Devleti'nin her alanda olduğu gibi tarım alanında da büyük birdönüşümün yaşandığı bir yüzyıldır. Bu yüzyılda toprak sistemindeki bozulma vegerilemeye çözüm olması açısından birçok önemli reform gerçekleştirilmiştir.1858 yılında, Arazi Kanunnamesi'nin yayımlanması ile dağınık bir yapı gösterenOsmanlı toprak sistemine bir düzen getirilmek istenmiştir. Bu kanunname ile topraktaözel mülkiyete gidişin önü açılmıştır. Ayrıca 1867 yılında kanunnamede yapılan birdüzenleme ile, yabancıların da Osmanlı ülkesinde mülk sahibi olabilmeleri sağlanmıştır.19. yy Osmanlı tarımında Ziraat Nezareti'nin kuruluşunun özel bir önemi vardır.Ziraat Nezareti'nin kuruluşundan önce tarım işlerinin yönetimi konusunda ayrı ve özelbir kuruluşun olmaması, tarım yönetimi konusunda Ziraat Nezareti'ne verilen öneminbir göstergesidir. Fakat gerekli altyapının hazırlanmaması ve ekonomik nedenlerdendolayı, bu önemli girişim istenilen başarıya ulaşamamıştır.19. yy Osmanlı tarımında, tarım alanında bilimsel gelişmeleri yakındanizleyebilmek ve Osmanlı Devleti'nde de uygulayabilmek için tarım okulları açılmıştır.Halkalı Ziraat Mektebi, Bursa Ziraat Mektebi, Ankara Çoban Mektebi, Orman veMaadin Mekteplerinin açılışı tarımın bilimsel yöntemlerle yapılmasını amaçlayanönemli gelişmelerdir.19. yy Osmanlı tarımı, devletin ekonomik gelişmesini tekrar sağlayabilmek içintarıma ayrı bir önem verilmesi paralelinde, tarımda yoğun yenilik hareketleriningörüldüğü bir yüzyıl olmuştur. Çiftçiye teşvik yöntemlerinin uygulanması, ZiraatBankası gibi kredi kuruluşlarının kurulması, uluslararası sergilere katılınması bugelişmelerden sadece birkaçıdır.

Summary:

19th century was the century of grand revisions of all governmental affairs thatOttoman State implemented including the agricultural affairs. In this century, somekinds of crucial reforms were carried out as a solution to the degenerated land system ofthe Ottoman State.In 1858, legalization of the land law aimed to regulate the land system ofOttoman State, which appeared to be dispersed. As a result of this law, it becamepossible to own personal landscape, in other words private property right was legalsince 1858. Moreover, with regulation in the land law in 1867, foreigners were ensuredto be able to possess land on the Ottoman State territory.Foundation of Agricultural Ministry has a special importance in 19th centuryottoman agriculture. There were no special organizations or governmental institutionsabout the administration of agriculture before the foundation of Agricultural Ministry.This indicates the importance of agricultural ministry for the Ottoman State. However,because of the economic conditions and not sufficient infrastructures, this crucialattempt was not get the desired success. Nevertheless, institutions related withagriculture were go on up to the collapse of the state, under the control of otherministries.Ottoman State agricultural affairs during the 19th century, in order to follow thescientific developments in agriculture and apply the improvements in the Ottomanterritories, schools of agriculture were established. Halkalı Agricultural School, BursaAgricultural School, Ankara Çoban School and Forest and Mine School are theestablishments proposing to apply the latest scientific improvements to Ottomanagriculture.In addition to giving particular importance to the agricultural problems so as toregain the economical growth of the state, 19th century is the century of the intenseinnovation actions in agriculture. Some of the innovations are putting the methods ofencouragement activities into practice, founding of Ziraat Bank as credit supplier agentfor the farmers and participating to the international exhibitions.