Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

1900-2000 yılları arasında Güney Türkistan (Afganistan)'da Özbek Türkçesiyle şiir yazan şairler

The poets who wrote poems in Uzbek Turkish in South Turkistan or Afghanistan among 1900-2000

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 407769 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Afganistan'da yaşayan üçüncü büyük etnik grup Özbek Türkleridir Afganistan ve çevresi tarihî olarak Gazneliler, Büyük Selçuklular, Timurlular, Şeybânlılar, Babürlüler gibi büyük Türk devletlerinin kurulduğu bölgedir Zaten bu ülkenin kuzey kesimi için kaynaklarda Güney Türkistan, Afgan Türkistanı veya Bend-i Türkistan terimleri kullanılmaktadır Ayrıca asırlar boyunca Osmanlı hâkimiyeti dışındaki Müslüman Türk yurtlarında edebî dil olarak kullanılan Klasik Doğu Türkçesi diğer adıyla Çağatay Türkçesinin kurulduğu ve Türk dilinin en büyük şair ve savunucularından olan Ali Şir Nevâî'in anayurdudur Bu büyük Türk medeniyetinin bu ülkede esasen iki büyük vârisi bulunmaktadır Bunlar Özbekler ve Türkmenlerdir Özbek ve Türkmen Türkleri bütün kıt imkânlara ve değişik kısıtlamalara rağmen kendi anadilleriyle edebi eserler yazmaktadırlar Afganistan'ın içinde bulunduğu özel şartlardan ve bu ülkedeki diğer etnik topluluklarla birlikte Türklere karşı takip edilen sınırlamalardan ötürü buradaki şair ve yazarlar hakkında yeterli bilgi yoktur Mesela bu ülkedeki Türk nüfusuna dair elde somut veriler bulunmamaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Uzbek-Turks are the third greatest ethnical community living in Afghanistan Afghanistan and its surroundings, historically, was the region for the Turkish states such as Gaznavids, Great Seljuks, Timuris and Shaybanids Actually about the northern part of this country the terms like south Turkistan, Afghan Turkistan or Bend-e Turkistan are used in the resources ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.