Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanın faaliyetleri ve demokrasi tarihimizdeki yeri

The Activities of Ottoman Parliement (1908-1912) in the history of Turkish democracy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104751 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 1908 Meclis-i Mebusanı gerek oluşumu gerekse de çalışmaları açısından Türk demokrasi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet dönemi uygulamalarının bir çoğunun H Meşrutiyet döneminden etkilenmiş olması bu dönemin önemini bir kat daha arttırmaktadır. 1908 yılı içinde yapılan ilk çok partili seçim sonucunda oluşan Meclis-i Mebusan, ülkedeki etnik grupların temsilini sağlamış, millet egemenliğinin gerçekleştirilmesi yönünde eski dönemlere oranla büyük bir gelişme göstermiştir. 1876 Anayasasının milli iradeden ziyade padişahçı bir yapıda olması, milli egemenliği savunan mebusların bu anayasayı değiştirmelerinde etkili olmuştur. Anayasanın bir çok maddesi milli egemenlik ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlenmiş, üç yeni madde de ilave edilmiştir. Meclis-i Mebusan kurucu meclis olmadığını gerekçe göstererek yeni bir anayasa yapmaya kendisini yetkili görmemiştir. Anayasada yapılan düzenlemeler padişahın yetkilerinin kısıtlanması, hükümetin meclise karşı sorumlu olması,. meclisin yöneticilerini kendisinin belirlemesi gibi milli egemenliği sağlamaya yöneliktir. Ayrıca kişi hak ve hürriyetleri alanındaki kısıtlamaları kaldırmaya yönelik düzenlemeler de yapılmış, padişaha sürgün etme yetkisi veren 113. maddenin bu hükmü kaldırılmıştır. Yapılan düzenlemelerle milli egemenlik yönünde önemli adımlar atılmıştır. Mebusların fikirlerini özgürce ifade edebildikleri 1908 Meclisi, 1910 yılından sonra bu özelliğini iktidar mücadeleleri yüzünden kaybetmeye başlamıştır. Seçimler sonucunda mecliste büyük bir ekseriyet elde eden İttihat ve Terakki Fırkası, devlet yönetimindeki tecrübesizliğinden dolayı yönetimi devralmamıştır. Ancak, ileride tek başına kurmayı amaçladıkları iktidarlarını güçlendirmek için bu dönemde bir dizi kanunlar çıkartılmasını sağlamıştır. Cemiyetler, Toplantı, Serseri ve Zanlılar kanunu gibi kanunlarla merkeziyetçiliğin güçlendirilmesi ve muhalefetin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmıştır. m

Summary:

SUMMARY Parliament (Meclis-i Mebusan) of 1908 have an important place in the Turkish Democracy history in terms of both its formation and workings.Becouse most of the aplications in the Turkish Republic period were effected from n.Meşrutiyet period, important of this period has been increased more. The Parliament which was formed in 1908 by the first election that many political parties were attended had provided with the representing of etnic groups in country. Besides, the Parliament presented large development for verifying of national sovereignty compared with old periods. Constitution formed in 1876 had structure more sultan than national will power. This case had effected that members of the parliament defencing to the national sovereignty varied to this constitution.Many matters of the Constitution were arranged once again with regard to the national sovereignty principles and three new matter were added to the constitution. The Parliamento didn't have authorizing to form a new constitution because Founder council didn't constituted.Arrangements in the Constitution were formed in order to provide the national sovereignty.For examples, sultan' s autherities were restricted, goverment was responsible to the Parliament and the Parliament could determine its administrators. İn addition, news arragements were put in order for abolishing the laws that restrictive to individual rights and freedoms.Futhermore the jurisdiction of 113.th matter that sultan has authority to exile was abolished. Consequently, considerable improvements were occured to provided of the national sovereignty. Members of parliament could explain freely theirs ideas in the Parliament formed in 1908. After from 1910 year,this situation begun to change becouse of power struggle.İttihat and Terakki Party having majority in the Parliament by election didn't take over to control since it didn't have experience enough at the government management.However,members of the Party provided to set of the laws during this term since they made strong to theirs powers that they intended to set in the future.it was purposed that both stengthen of the centralizm and neutralize of the opposition by means of laws some of which are societies law, assembly law,vagabondes and suspecties laws. IV