Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

1912-1925 yılları arasında Japonya'da demokrasi hareketleri

Democracy movement in Japan between 1912-1925 years

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 265579 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Batılı olmayan devlet gibi ilk modernleşmiş devlet olan Japonya'nın demokrasi hareketleri süreci hep tartışılan konular olmuştur. Aynı zamanda o dönem bir diğer doğu ülkelerinden sayılan Azerbaycan'da da bir halk hareketi ve özgürleşme hareketi ortaya çıkmıştır. Her iki hareketin aynı tarihte ve birçok benzerliklerin olduğu görmekteyiz. Karşılaştırmalı olarak ilk defa çalışıldığını ümit ediyorum.Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demokrasinin farklı tanımları, sınıflandırılması, Japonya'da demokrasinin tarihsel gelişimi gözden geçirilmiş, demokrasi düşünceleri ve onların gelişimi, Japonya'da ilk siyasi partiler ve onların yaranması irdelenmiştir.İkinci bölümünde Japonya`da ilk demokrasi hareketlerini, demokrasi, bürokrasi ve halk problemini, Japonya`da Meiji ve Taisho dönemlerini, bu dönemlerde demokrasi teorilerini, demokratik anayasalarını irdelemek hedeflenmiştir.Aynı zamanda tezin son bölümünde ise Japonya'yı İkinci Dünya Savaşı'na sürükleyen süreç içerisinde demokratikleşmenin kesintiye uğraması ile Azerbaycan'daki Azerbaycan'ın Rusya'dan bağımsızlaşma ve demokratikleşme hareketleri ile bu hareketin nihayetinde sosyalizm iddiası ile ortaya çıkan Bolşevik Rus gücü tarafından ezilmesi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir

Summary:

Democracy movement processes of the countries like Japan which are non-westerners have been the subject discussed always. A civil movement and a liberation movement emerged in Azerbaijan which is taken into account as one of the Eastern countries at that term, as well. We see that both movements occurred at the same date and have much in common. I hope that this is the same time that subject is studied comparatively.Thesis consists of three parts. In the first part, different descriptions, classification of democracy and historical evolution of democracy in Japan are reviewed and democracy arguments and their evolution, the first political parties in Japan their integratiation are examined.In the second part, examining the first democracy movements in Japan, the problems of democracy, bureaucracy and people, the terms of Meiji and Taisho in Japan, democracy theories at these times, democratic constitution is aimed.In the meanwhile, in the last part of the thesis, the cut of the democratisation in the process which dragged Japan into the World War II with the independence of Azerbaijan from Russia in Azerbaijan with democratisation movements and being crushed by Bolshevik Russian power which emerged with the claim of socialism in the result of this movement are researched comparatively.