Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1917 Bolşevik Devrimi'nin Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yankıları

Repercussions of the 1917 Bolshevik Revolution on the Ottoman Chamber of deputies and the Grand National Assembly of Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 191356 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET? 1917 Bolşevik Devrimi'nin Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Türkiye BüyükMillet Meclisindeki Yankıları? adlı bu araştırmada: 20.yüzyılın başında meydanagelen ve Dünya Tarihi'ne damgasını vuran, Ekim 1917 tarihinde gerçekleşenBolşevik Devrimi'ni; yeni bir yüz yılla yıkılacak olan bir imparatorluğun (Osmanlımparatorlu) ve bu imparatorluğun enkazından doğan genç ve dinamik bir devletinnasıl değerlendirdiği ele alınmıştır.lk bölümde, Bolşevik Devriminin mahiyeti ve fikirsel temeli üzerindedurulmuş; Devrime neden olan sebepler, Devrimin gelişimi ve Devrim sonrasıRusya'daki gelişmeler sırayla incelenmiştirkinci bölümde, Devrimi yakından takip etmeye çalışan Osmanlı Basını'nınDevrim hakkındaki haberleri hangi kaynaklardan nasıl yansıttığı anlatılırken,Devrimle birlikte I.Dünya savaşından çekilen Rusyanın, Osmanlı Yönetiminde veMeclisinde (Meclis-i Mebusan) değerlendirilişi açıklanmıştır.Üçüncü ve son bölümde ise Milli Mücadele Döneminde Anadolu Basını'nınBolşevizm ve Bolşevik Devrimi hakkındaki düşüncesi yansıtılmaya çalışıldıktansonra Osmanlı mparatorluğu'nun tarih sahnesinden çekilmesiyle yerine kurulan veemperyalizme karşı Milli Bağımsızlık Mücadelesi veren yeni bir devletin ilk aşamasıolan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kuzey komşusu olan Sovyet Bolşevik Devletiile olan ilişkileri ele alınmıştır. Ayrıntılar diplomatik ilişkilerden çok Devrim'inmahiyeti üzerinde tutulmuştur. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ninkurucusu Kemal Atatürk'ün Bolşevik Rejimi'ne karşı takip erttiği siyasetin içeriğibelirtilmiştir.

Summary:

SUMMARYThis dissertation entitled `Repercussions of the 1917 Bolshevik Revolution onthe Ottoman Chamber of Deputies and the Grand National Assembly of Turkey?evaluates the theme as to how the Revolution was discussed and understood by theOttoman Chamber and the Assembly of the Turkish Republic, a modern state whichwas emerged in 1923 from the ruins of the declining Ottoman Empire.The first chapter contains a historical overview of the events in chronologicalorder concerning the nature, origins and consequences of the Bolshevik Revolution.Among the issues addressed in the second chapter are ones on the level ofattention paid by the Ottoman Press towards the Revolution and on the range of thePress? sources of news. This chapter also examines the evaluations of the Ottomanadministration and the Chamber regarding the Revolution of Bolshevik Russia andher withdrawal from the World War I--which both were explicitly interrelated.Nature of views expressed by the Turkish Nationalist Press and that of theTurkish Republican Assembly on Bolshevism and the Bolshevik Revolution aretouched upon in the third chapter. The Republican Assembly?s assessment includesthe view point of the newly emerged Turkish state --of which national strugglepassed through immensely difficult stages of foundation against the colonial-policypatterns of the imperialistic big powers-- on her north neighbouring country, theSoviet Russia. The details mentioned within this framework refer the revolutionarysense of matters more than the functionality of diplomatic relations developedbetween these two countries.Finally, the general principles of the sound state policy followed by the founderof the Turkish Republic, Mustafa Kemal Ataturk, are presented within the conclusiveframework of the dissertation.