Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

2012

1918 grip pandemisi

The 1918 influenza pandemic

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 316975

Tezi Bul
Özet:

1918 ``İspanyol'' gribi pandemisi İnfluenza A(H1N1) alt tipinden kaynaklanmıştır. Araştırmalar virüsün kuş kökenli olduğuna işaret etmiştir. Pandemik dalgaların süre ve sayısında bölgesel farklılıklar olmakla birlikte, genel tablo itibarıyla 1918 pandemisi ılımlı ilk dalga (1918 Mart?Ağustos), şiddetli ikinci dalga (1918 Eylül?Aralık) ve artçı son dalgadan (1919 Ocak?Mayıs) ibaret olmak üzere üç dalga halinde seyretmiştir. Belgeler pandeminin Mart 1918'de Kansas, ABD'de başladığı yönündedir. İkinci dalga ise Fransa'da başlamış görünmektedir. Birinci ve ikinci dalgaya ait ilk resmi vakalar sırasıyla 11 Mart 1918 ve 22 Ağustos 1918 tarihlidir. En ağır prognoz ve en yüksek mortalite 1918 sonlarındaki ikinci dalga sırasında gözlemlenmiştir. Hastaların bir bölümünde pnömoni, bronkopnömoni, hemoraji ve siyanoz gibi olağandışı, öldürücü komplikasyonlar gelişmiştir. 1918 pandemisinin en önemli ve benzersiz karakteristiği, normalde grip mortalitesi düşük bir gruptaki, 20?40 yaş aralığındaki önceden sağlıklı erişkinlerde yol açtığı aşırı yüksek mortalite olmuştur. 20?40 yaş aralığındakiler mortalitenin yaklaşık %50'sini, 65 yaş altındakiler ise %99'unu teşkil etmiştir. Pandemi dünya nüfusun yaklaşık üçte biri enfekte etmiş ve 40?100 milyon ölümle sonuçlanmıştır. Yanlış teşhis, noksan?zayıf kayıtlar, örtbas girişimleri gibi nedenlerle mortaliteye dair tahminler tartışmalıdır. Pandeminin küresel yayılımında I. Dünya Savaşı sırasındaki Atlantik aşırı asker hareketleri önemli rol oynamıştır. Yıkıcı 1918 pandemisi, gribin potansiyel tehlikesine işaret eden ciddi bir tarihi tecrübedir. Hayvanlarda dolanımdaki influenza virüsleri insan immün sisteminin tanımadığı hemaglutinin proteinleri içermektedir; türlerarası geçiş ve genetik karışım sonucunda yüksek virülanslı yeni pandemik virüsler doğabilir. 1918 pandemisi bu gibi olası grip pandemileri için bir en kötü durum senaryosu teşkil etmektedir. Buna karşın Türkçe tıbbi literatürde konuyla ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Kapsamlı bir literatür taraması ürünü olan bu tez, yabancı kaynaklardaki 1918 pandemisine dair önemli veri ve bilgileri Türkçeye kazandırmak amacındadır.Anahtar kelimeler: İspanyol gribi; 1918 grip pandemisi; 1918 grip salgını; grip tarihi; büyük salgınlar.

Summary:

The 1918 ``Spanish?? influenza pandemic was caused by the Influenza A(H1N1) subtype. Research suggests that the virus had an avian origin. Globally, the pandemic occurred in three waves consisting of a mild first wave (March?August 1918), the devastating second wave (September?December 1918), and a recrudescent third wave (January?May 1919); though duration and number of the pandemic waves varied regionally. Documents indicate that the pandemic broke out in Kansas, USA, in March 1918. The second wave appears to have emerged in France. The first official cases during the first and second waves occurred in 1918 on March 11, and August 22, respectively. The most severe prognosis and the highest mortality were observed during the second wave in late 1918. Some patients developed unusual fatal complications such as pneumonia, bronchopneumonia, hemorrhage, and cyanosis. The estimates of mortality are problematic due to misdiagnosis, underreporting, and concealment attempts. The unique and most striking characteristic of the 1918 pandemic is the extremely high mortality it caused among previously healthy adults aged between 20 and 40 years, a group in which influenza mortality is usually relatively low. Those aged between 20 and 40 years accounted for 50% of the mortality and those under 65 for 99%. The pandemic infected about one third of the world population and resulted in 40?100 million deaths globally. The spread of the pandemic was heavily affected by the transatlantic transport of the troops during World War I. The catastrophic 1918 pandemic is a dramatic historical experience indicating the potential danger of influenza. The influenza viruses circulating in animals contain hemagglutinin proteins against which humans have no immunity; and novel pandemic viruses with high virulence might emerge due to interspecies transmission and genetic reassortment. The 1918 pandemic constitutes a worst-case scenario for such future influenza pandemics. In the Turkish medical literature, however, relevant studies are quite limited. This thesis, product of an extensive literature review, aims to introduce crucial information and data concerning the 1918 pandemic from the foreign literature into the Turkish language.Keywords: Spanish influenza; 1918 influenza pandemic; 1918 influenza epidemic; history of influenza; great epidemics.