Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Anabilim Dalı / Sosyal Hizmet Bilim Dalı

1923-2016 yılları arasında Türkiye'deki sosyal hizmet kurumlarının uyguladığı gençlik politikalarının değerlendirilmesi

The evaluation of youth policies applied in social work institutions between 1923-2016 years in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 482761 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Genç ve gençlik kavramları, tarih boyunca her zaman var olmuştur. Ancak sosyal bir kategori olarak ortaya çıkması modern zamanlara denk gelmektedir. Moderniteden sonra gençliğe ilgi, artarak günümüze değin gelmiştir. Yaşlanan dünya nüfusuna karşı, ülkelerin nüfusunu genç tutma çabaları bu ilgiyi artırmaktadır. Türkiye nüfusu da yaşlanan bir nüfusa doğru evirilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, gençliğe yönelik çalışma yapmak önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmanın konusu, gençlik ve gençlik politikalarının temel alınıp bu doğrultuda korunmaya muhtaç gençlere yönelik uygulamalarının neler olduğunun değerlendirilmesidir. Bu çalışmada, 1923 yılından 2016 yılına kadar gençlik alanında sosyal hizmet kurumlarının uygulamış olduğu politikaların incelenmesi, yeni kurumların eski kurumlara göre gençlik politikaları alanında neler yaptığı ve bu kurumların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi, betimleyici ve tarihidir. Betimleyici çalışma ile ele alınan kurumların ilişki ağlarının ve işleyiş süreçlerinin betimlenmesi hedeflenmiş, tarihi araştırma ile de ele alınan süreçte "geçmişte ne oldu?" sorusuna cevap aranmıştır. Bu kapsamda Türkiye'de 1923 yılından 2016 yılına kadar gençlik alanında, çok farklı kurumlar çalışmış olmasına rağmen sosyal hizmet perspektifiyle çalışan temelde üç kurum bulunmaktadır. Bunlardan ilki önceki adıyla Himaye-i Etfal Cemiyeti olan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumudur. İkincisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve üçüncüsü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kuruluşu; savaş yıllarına ve Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllara denk gelmesi itibari ile gençliğe yönelik çok çeşitli hizmetlerinin olduğu söylenememektedir. Daha sonra SHÇEK ve ASPB döneminde korunmaya muhtaç gençlere yönelik daha sistemli ve daha fazla hizmet sunulmuştur. Bu durumun en büyük nedeninin ÇEK'in bir sivil örgüt kurumu olmasının aksine, SHÇEK ve ASPB'nin ise devlet kurumları olmasıdır.

Summary:

Young and youth concepts have existed throughout the history. However, as a social category it has emerged in modern times. After the modernity, attention to the young and youth has increased until today. Struggle for having young population against elderly population has led this attention to grow. Therefore, conducting research on youth gains importance. This study focuses on the assessment of implementations for youth in need of protection based on policies about youth. In this study, the aim is to investigate policies of social work institutions in the area of youth, to compare implementations of old and new institutions in the mentioned area from 1923 to 2016. Method of the study is descriptive and historical. By descriptive study it is aimed to describe relationship networks and operation processes of institutions, by historical study the aim is to find answer to the question "what happened in the past?" for the mentioned period. In this context, although there have been many institutions working in the area of youth, there are basicly three institutions working with social work perspective from 1923 to 2016. The first one is Agency for the Protection of Children (ÇEK) which was first named Child Protection. The second one is Social Work and Child Protection Agency (SHÇEK), and the third one is Ministry of Family and Social Policy (ASPB). Since the establisment of ÇEK was during war years and initial years of Turkish Republic it is hard to say that there were different types of services. Afterwards, during the period of SHÇEK and ASPB, various and more systematic services has been implemented in the area of youth in need of protection. The main reason of this situation is that ÇEK was a civil foundation, on the contrary SHÇEK and ASPB are governmental agencies.