Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

1924 Anayasasının hazırlanışı ve temel özellikleri

Drafting the to constitution 1924 of Turkish rebuplic and its basic characterictics

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 188487 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETAnayasa kelimesi kavram olarak eski çağlara kadar iner. Bu nedenle Anayasaolgusu ilkçağlardan günümüze kadar siyasal düşüncenin en önemli tartışmakonularındandır.Bugünkü anlamda Anayasa XVIII yüzyılın ikinci yarısından sonra Batı Avrupada ki mutlak krallıklara karşı verilen mücadeleler neticesinde doğmuştur. Esas amaçyönetenlerin keyfi davranışlarını engellemektedir. Modern anlamda Anayasa devletinyönetim biçimin belirten, yasam, yürütme ve yargılama güçlerinin nasılkullanılacağını gösteren, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini garanti altına alanve tek bir metin halinde düzenlenmiş kurallardır. Anayasalar yapılış yöntemlerine,öngörülen devlet biçimlerine göre sınıflandırılmaktadır.Türkiye' de modern anlamda ilk Anayasa 1876 Kanun-i Esasi' dir. Türkiye' dekiAnayasalar gelişmeler, Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra kurulan TürkiyeCumhuriyetiyle yeni bir döneme girmiştir. Milli Egemenlik ilkesinin benimsenmesiyapılan temel devrimdir.1921-1924 Anayasaları, Devrimlerin gerçekleştirildiği ve Cumhuriyetin temelniteliklerinin tayin edildiği dönemlerde uygulanmıştır.Hukuk yaşamına girmesi ile beraber değişimin bel kemiğini oluşturan 1924Anayasası, içerdiği hükümler ve değerler ile Türkiye Cumhuriyeti için, dinamik birmodernleşme aracı olarak görev yapmıştır.86

Summary:

SUMMARYAs a concept, constitution dates back to ancient times. The nation of constitution,from the prehistoric times to date has constituted one of the controversial subjects.At the mean of today, constitution has rised after the second half of 18th centurywhen the struggles against the obsolute monarchs in Western Europe.First main is that constitution, the whole body of rules organized in a single text,which specifies the regime of the state, indicates how the legislative, executive andjudicial powers are used and guaranties the fundamental rights and freedoms of thecitizens. It is possible to categorize the constitutions according to how they areprepared or to the regimes of the state provided for.Turkey?s first constitutions as modern sense the constitution of 1876 (Kanun-iEsasi). The constitutional developments in Turkey have merged into a main strand bythe establishment of Republic of Turkey after the Turkish Independent War. This isthe adoption of the principle of ?national sovereignty?.The constitutions of 1921 and 1924 were implemented in a period when theRepublic of Turkey, in which Revolution by Atatürk was realized and given theessential qualities.Constitution of 1924, which is the most important zone of the changes in Turkeywith its articles and values as a dynamics moderning mean completed its mission.87