Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Eğitimi Bilim Dalı

1924?1940 yılları arasında ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulan ders kitaplarında din ve dinler

Religion and religions in primary school, middle school and high school textbooks between the years 1924 -1940

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 288356 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 1924 ? 1940 yıllarında ilkokul, ortaokul ve lise ders kitaplarında din ve dinlerin nasıl yer aldığı araştırılmıştır. Eğitim çoğunlukla döneminin siyasi görüşlerinden etkilendiği için, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki eğitim ve din anlayışları da ders kitaplarına yansımıştır.Araştırmada, amaca uygun olarak içerik analizi (içerik çözümlemesi) yöntemine başvurulmuştur. Bu sayede ders kitaplarında yer alan din olgusunun din öğretimi yaklaşımlarından hangisine göre ele alındığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre incelenen kitaplar içinde Tarih, Ahlak ve Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitaplarında din olgusuyla ilgili bulgulara rastlanmış ve günümüz din öğretimi yaklaşımlarından genellikle din hakkında öğrenmenin hakim olduğu tespit edilmiştir.Cumhuriyetin ilk yıllarında ders programlarının iki üç yıllık aralıklarla değiştiği, ancak ders kitaplarında önemli bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Ayrıca incelenen ders kitaplarından elde edilen bulgulara göre dinlere karşı bazen yanlı olabilecek ifadeler kullanıldığı ama çoğunlukla nesnel bir tutum takınıldığı tespit edilmiştir.

Summary:

In this study; how figured the phenomenon of religion in elementary school, secondary school and high school textbooks, is studied between the years of 1924-1940. Because education is generally affected by the political views of the day; during the first years of Republic understandings of education and religion can be seen in textbooks.In this research; content analysis mehtod ,which is proper for the aim, is used Phenomenon of religious that take place in the text book is ascertained a according to the approach of religious education and this research we have discussed the problem. With reference to this ; evidences of phenomenon of religion is seen in the History,Morality and The Civilized Information for Citizen books.During the first years of Republic,it is seen that the education programs had changed in two or three years intervals but the books didn?t have any important changes. Furthermore ,according to evidences from analyzed textbooks it is discovered for religion that sometimes an embracing manner and sometimes an excluding manner was held in the textbooks.