Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Bölümü / Maliye Anabilim Dalı / Mali İktisat Bilim Dalı

1929 Büyük Buhranı ve 2007-2008 Küresel Krizi-Keynesyenizm açısından bir karşılaştırma'

1929 Great Depression and the Global Crisis of 2007-2008-a comparison from the view of Keynesianism

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 265614 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2007-2008 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde konut kredileri piyasasındaki aksaklık nedeniyle çıkan kriz, en çok bilinen adıyla ?Mortgage Krizi?, küresel kapitalist düzenin serbest piyasaya dayalı işleyişindeki aksaklıkların su yüzüne çıktığı bir sürecin son aşaması olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, özellikle türev ürünler ile konut kredileri piyasası arasındaki ilişkilerin niteliği, küreselleşen dünyanın finansal mimarisinin işlerliği ile ilgili çarpıcı bir örnektir. Finansal piyasaların esas işlevinin reel kesimlerin ihtiyaç duyduğu fonların bunlardan sağlanması olması gerektiği ama bu krizin de gösterdiği gibi bu işlevin oldukça geri planda kalmış olduğu çalışmanın ana eksenlerinden birisidir.Küresel Kriz'in zaman zaman 1929 Büyük Buhranı ile karşılaştırılmasından hareketle, kriz sonrasında gündeme gelen çözüm önerileri de 1929 Büyük Buhranı döneminde yapılanlara öykünülerek ya da en azından bunlar hatırlanarak tartışılmaktadır. Bu tartışmalar, kimi zaman 2007-2008 dönemi uygulamalarının Keynesyen tedbirler olup olmadığı sorunsalı etrafında yapılmaktadır. 1929 ve devamının bazı yönlerden 2007-2008 sürecini çağrıştırması, tartışmaların ekseninin Keynesyenizm tartışmalarına kaymasının temel sebebidir.ABD ve dünyanın büyük ekonomilerinde, krize karşı alınan tedbirlerin genişletici Keynesyen tedbirler niteliği taşıdığı söylenebilirse de bu sürecin kalıcı hale gelip 1929 Büyük Buhranı ve 2. Dünya Savaşı sonrasına benzer nitelikte büyük bir ekonomik dönüşümü getireceğini söylemek için henüz çok erkendir.Anahtar kelimeler: 1- 1929 Büyük Buhranı 2 ? New Deal 3- Mortgage Krizi4- 2007-2008 Küresel Krizi 5- Jonh Maynard Keynes 6- Keynesyenizm7- Keynesçilik

Summary:

The crisis known as ?Mortgage Crisis? between 2007-2008 in the United States due to the housing loan market disruption, can be considered as the final process of the disruptions of the market-based global economy. In this context, especially the nature of the relationship between the housing market and the derivatives, is a striking example of the functionality of financial architecture. One of the major axes of this study is that the essential function of the financial markets is to ensure the funds that reel sector needs, but this function is pushed back.The solution proposals came to the agenda after the crisis discussed by imitating the solutions after 1929 Great Depression, or at least remembering these solutions, is just because the crisis is compared to the Great Depression. These discussions some times made around the question that, if the solution proposals of 2007-2008 period are Keynesian actions. The main reason why the axis of the discussions made around Keynasianism is that; the 1929 and the contiued process is similar to the 2007-2008 process from some directions.Indeed, even if it is possible to say that the measures taken against the crisis in the USA and the other big countries are expansionary Keynesian measures, it is too early to say that this process will become permanent as the process after the 1929 Great Depression and the 2nd World War.Key words: 1-The Great Depression of 1929 2 - New Deal 3 - Mortgage Crisis 4 - 2007-2008 Global Crisis 5 - Jonh Maynard Keynes 6 ? Keynesian Economics7 - Keynesianism