Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

1929 yılı Türk basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk inkılabı

President Ghazi Mustafa Kemal and Turkish revolution appeared in Turkish press in 1929

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 94170 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

VIII ÖZET "1929 yılı Türk basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemâl ve Türk inkılâbı" konulu bu tez çalışması Cumhuriyet Gazetesi ve Hakimiyeti Milliye Gazetesinin 1929 yılının taranması ile oluşturulmuş, bibliyografyada adları verilen kaynaklarla da desteklenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemâl ve Türk İnkılâbı ile ilgili haberleri 1929 yılı Türk basınından günümüze o günün coşkusu içinde aktarmaktır. Bu amaç doğrultusunda tez, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Her bölümde ele alman konular, tarihsel sıralama dikkate alınarak, bütünlük bozulmadan oluşturulmuştur. Giriş bölümünde, Osmanlı Devleti'nin ağır şartlar içeren 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Mütarekesi ile başlayıp, 1929 yılı başına kadar olan Türk Tnküâbı'nın gelişim süreci özetlenmiştir. Giriş bölümü, tez konusunun daha iyi anlaşılmasında bir köprü görevi görmüştür. Birinci bölüm, Türk İnkılâp hareketinin lideri Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemâl'in 1929 yılı içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini, yurt içi gezilerini, resmi kabullerini, Türk basınındaki değerlendirmeleri ve Türk basınının yabancı basından yapmış olduğu iktibasları kapsamaktadır. İkinci bölüm, 1929 yılı süresince yapılan Türk İnkılâp hareketini içine alır. İdari, siyasi ve hukuki alanda Türk İnkılâbı başlığı altında özellikle toplum düzenini sağlayan hukuk kurallanmn oluşturulması ve uygulamadaki başarısı ele alınmıştır. Eğitim, kültür ve sosyal alanda Türk İnkılâbı başlığı altında yeni Türk harflerinin 1928 yılında kabul edilmesi ile ülke içinde bir eğitim seferberliğinin başlatılması sonucunda halka okuma yazma öğretmek için ülkenin her yanında Millet Mekteplerinin açılması anlatılmış, kültürel alanda yapılan faaliyet ve yeniliklere yer verilmiştir. Ekonomik alanda Türk İnkılâbı bölümünde ise, 1929 yılı Dünya Ekonomik Bunalımının Türkiye'yi etkilemesi sonucu iktisât,tanm ve sanayide alman tedbirler, ülkeyi modern bir görünüme kavuşturmak için yapılan imar faaliyetleri, uygulanan demiryolu politikası incelenmiştir.IX Üçüncü bölüm, Türk dış politikası başlığı altında ele alınmıştır. Türkiye Devleti'nin özellikle Lozan Antlaşmasından kalan meselelerin uzlaşma yoluyla halledilmesi konusundaki girişimleri açıklanmış, "barış"ın esas alındığı antlaşmaların imzalanmasıyla ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.

Summary:

SUMMARY This thesis study on the subject of "President Ghazi Mustafa Kemal and Turkish Revolution appeared in Turkish Press in 1929" has been accomplished by the examination of Cumhuriyet Gazetesi (Republic Daily News) and Hakimiyeti Milliye Gazetesi (Nation's Sovereignty Daily News) and completed by the sources of which the names are specified at the bibliography. The aim of this study is to realise the passage of the news about "Ghazi Mustafa Kemal and Turkish Revolution" appeared in the press in 1929 to nowadays with the enthusiuasm of that time. To this end, the thesis consists of three parts and an introduction. The matters addressed within each part are prepared by respect to chronological order without deforming its entirety. Introduction Part starts with Mondros Treaty of 30 September 1918 conditions which was heavy for Ottoman Empire and summarize the development process of Turkish Revolution up to the beginning of 1929. Introduction part functions as a bridge in order for the better comprehension of the thesis' subject. Introduction part includes the activities of President Ghazi Mustafa Kemal, the leader of the movement of Turkish Revolution in 1929; his domestic travels; his official receptions; his evaluations appeared in Turkish Press and the quotations of Turkish Press from foreign presses. Second Part covers Turkish reforms movement carried on during 1929. The formation of the rules of law which governs public order and its practical success are addressed under the headings of Turkish Reforms In Field of Administration, Policy and Law. The adoption of new Turkish alphabet in 1928 and the establishment of Millet Mekteps (National School)all over the country in order to teach the public reading and writing as a result of the countrywide promotion of education are explained under the heading of Turkish Reforms In The Field Of Education, Culture and Society and, the activities and innovations in the field of culture areXI also addressed. Economical, agricultural and industrial measures taken as a result of the influences of World Economic Depression of 1929 to Turkey; construction avtivities in order to render the country having modern outlook and implemented railway policy are addressed under the heading of Turkish Reforms In The Field of Economy. Third Part is addressed under Turkish foreign policy. The initiatives of Turkish Goverment to settle the problems inherited from Lozan Treaty in the basis of reconciliation is explained and the evaluations about the execution of agreements in consideration to "peace".