Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

1931 yılı Türk basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk Inkılabı

The President Gazi Mustafa Kemal at the Turkish press of 1931 and Turkish revolution

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 94280 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 193 1 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılâbı adım taşıyan tezimdeki konular o yılın, Hakimiyeti Milliye ve Cumhuriyet gazetelerine yansıyan önemli olaylarının kronolojik bir sıra takip edilerek yazılmasıyla oluşmuştur. Üç ana bölümden, oluşan tezin giriş kısmında 1931 yılı öncesindeki olayların geçmişi kısaca açıklanmıştır. Tezin birinci bölümü, 1931 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal başlığıyla sadece Mustafa Kemal'in o yıl içinde yaptıklarına ayrılmıştır. Bu bölümün önemli bir kısmım Gazi Mustafa Kemal'in yurt içi gezileri oluşturmuştur. * 1930 yılında Menemen Olayı nedeniyle yarım kalan seyahatlerine Ocak ayı sonunda tekrar başlamış ve sırasıyla Aydın, Denizli, Balıkesir, Malatya, Adana, Konya ve Afyon'u ziyaret etmiş ve bu illerden en çok Konya'da kalmıştır. Bundan sonra o yıl içinde yabancı devlet adamları ve temsilcileriyle görüşmeleri, Ankara, İstanbul ve Yalova'da geçen günlük hayatı ele alınmıştır. İkinci bölümde Türk Inkılâbı'mn basma yansımaları incelenmiş, bunun ilk kısmım siyasi alanda 1931 'e damgasını vuran Menemen Olayı, IV. TBMM seçimleri ve Gazi Mustafa Kemal'in III. kez cumhurbaşkanı seçilmesiyle CHF'mn III. Büyük Kurultayı oluşturmuştur. Aym kısımda Türk Ocaklarının CHF'na katılımı da işlenmiştir. İkinci kısımda kültürel yönden Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kurulması ayrı bir yer tutmuştur. Hükümete karşı büyük ve haksız bir muhalefetin olması nedeniyle aym yıl ilk basın kanununun kabul edilmesi, o yıl içinde yapılan Atatürk heykelleri, sosyal alanda oldukça tartışmalı geçen güzellik kraliçeliği yarışması, Türk çocukların Türk okullarında ilk eğitimlerim almaları gerektiği hakkındaki kanunun kabulü de aym yerde ele alınmıştır. 1929 Dünya Ekonomik Buhranının Türkiye'yi de etkilemesi nedeniyle bu olay incelenmiş, daha sonra çok kısa olarak, tarım ticaret sanayi ve demiryollarının o yıl içindeki gelişmesi değerlendirilmiştir. Ekonomik alanda ayrıca Merkez Bankası'nın kuruluşu ve ağırlık uzunluk ölçülerinin kabulü anlatılmıştır. VIIManevi değerlere verilen önem elde edilenlerin ne kadar kıymetli olduğu anlatması açısından Türk İnkılâbında Yıldönümü kutlamalarına da ayrı bir yer ayrılmıştır. Basında yabancı şahsiyetlerin Gazi ve Türk İnkılâbıyla ilgili görüşleri, ayrıca yurt dışında gene bu konularda yazılanların ayrı bir başlık altında toplanmasıyla farklı bir bakış açısı da verilmeye çalışılmıştır. 1931 yılı dış politikası pek fazla olaya sahne olmamış ve özellikle 1930 yılında Türk - Yunan anlaşmazlığının çözülmesiyle banş rüzgarlarının estiği bir yıl olmuştur. Bu sebeple IH. Bölümde, II. Balkan Konferansı' nın Ankara'da toplanmasıyla bu konu anlatılmış, o yıl içinde Milletler Cemiyeti'yle ilişkilere de yer verilmiştir. Ülkelerle ilişkilerde Türk - Yunan başlığı ayrı olarak açılmış, diğer ülkelerle ilişikler genel bir başlık altında toplanarak işlenmiştir. vm

Summary:

SUMMARY The subjects in my thesis titled as the President Gazi Mustafa Kemal at the Turkish Press of 1931 have been formed after having written the important events of that period taken place in the newspapers: Hakimiyeti Milliye and Cumhuriyet in a chronological order. The thesis consisted of three chapters; at the introduction part, the background of the events taken place before 1931 has been explained in brief. The first chapter of the thesis comprises the presidency of Gazi Mustafa Kemal in the Turkish Press of 1931 and limited to what he has done during the same year. A substantial part of that period consisted of domestic visits of Mustafa Kemal. He restarted his such visits in the following January, after he had ceased them, as a result of Menemen Events in 1930 and kept on visiting Aydın, Denizli, Balıkesir, Malatya, Adana, Konya and Afyon respectively and the longest period he spent among these cities was Konya. Then, his meetings with the foreign statesmen and representatives, and his daily life spent in Ankara, Istanbul and Yalova have been examined accordingly. At the second chapter, the reflections of Turkish Revolution in the press, and first section of that in political arena comprised the Menemen Event that was the most important event of 1931, and IV. Parliamentary Elections and the election of Gazi Mustafa Kemal as President for the HJ. time and the Great Congress of CHP (Republican's People Party). At the same chapter, the participation of Türk Ocakları in CHP has also been reviewed. At the second chapter, the foundation of the Association for the Examination of Turkish History had a significant importance. As a result of huge and unfair opposition against the Government, the acceptance of the first press law, and the statues of Atatürk made within the same year, a rather controversial Miss Turkey contest in social field and the acceptance of the law having required the Turkish children to take the first education in Turkish schools have been studied within the same section. IXThe Global Economic Crisis of 1929 has been reviewed because of its due effect on Turkey, and then, the development of agriculture, trade, industry and railways in the very period has been assessed in brief and in the economic field, however, the story for the establishment of Central Bank and acceptance of metric system been given. A special place is reserved to the celebrations for the Anniversary of Turkish Revolutions regarding how valuable the importance given to the moral values obtained. It has been tried to give a different aspect regarding the opinions of important foreign figures on Mustafa Kemal and Turkish Revolution and by having gathered all such matters written about the same. The foreign policy of 193 1 did not come across many events and settlement of Turkish-Greek disputes in 1930 caused a wave of peace across the country. Therefore, in the III. Chapter, the subject with regard to the convening II. Balkan Conference in Ankara, has been told and also relationships with the United Nations mentioned. In international relations, Turkish-Greek topic has been given a separate coverage, and the relationships with the other countries gathered and reviewed under a general topic. X