Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

1932 yılı Türk basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı

Turkish Revulation and the President Ghazi Mustafa Kemal in the Turkish press in 1932

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 94171 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 1932 yılında İstanbul'u iki kez ziyaret etmiş, ikinci İstanbul ziyareti öncesi Yalova'ya giderek bir süre burada dinlenmişti. İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde hep Dolmabahçe Sarayı'nda kalmış, bazen yabancı devlet adamlarım burada ağırlamış ve Saray'ın kapılarını herkese açık tutmuştu. Özellikle sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak olan yeniliklerin hazırlıklarım İstanbul'da yapmıştı. 1932 yılında kültür alanında çok önemli inkılaplar gerçekleştirilmişti. Türk Tarih Kongresi yapılarak, Cumhuriyet Dönemi öncesi ihmal edilen Türk tarihinin karanlıkta kalmış yönlerinin bilimsel yöntemlerle aydınlığa çıkarılması çalışmaları başlatılmıştı. Gazi'nin girişimleri sonucu, Türk dilinin yabancı diller boyunduruğundan kurtarılması ve zenginleştirilmesi amacıyla Türk Dil Kurultayı toplanmıştı. Halkın dinini anlayabilmesi ve din istismarcılarının halkın din duygularım sömürmesini engellemek için ilk kez Türkçe Kur'an çalışmaları başlatılmış, bu uygulama halktan büyük ilgi görmüştü. Toplumsal ve hukuki alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemelere gidilmiş ve Türk toplumunun çağdaşlaşması yolunda önemli adımlar atılmıştı. 1932'de bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, Türkiye'ye de yansımış, ancak Hükümetin yerinde aldığı önlemlerle dünya ekonomik bunalımının zararları en aza indirilmişti. Bu dönemde dış piyasalarda tarım ürünlerindeki büyük fiyat düşüşleri Türk dış ticaretinin tarımsal ürünlere dayalı olması nedeniyle Türk köylüsünün durumu da zorlaşmıştı. Devlet taran kesiminde çalışanların durumuyla yakından ilgilenmiş ve tarım sektöründeki zorlukları ortadan kaldırmak için önlemler almıştı. Bütçe dengesini sağlamak için çeşitli tasarruf yöntemlerine başvurulmuştu. 1932 yılından itibaren Türkiye gerek komşu devletler ve gerekse diğer devletlerle iyi ilişkiler kurmuş ve bağımsız devletler arasındaki yerini almıştı. Türk dış politikasının temelini Gazi'nin dünya barışı ile ilgili ilkeler oluşturmuş, bunun sonucu olarak 1932'de Milletler Cemiyeti 'ne girmişti.

Summary:

ABSTRACT President Ghazi Mustafa Kemal,visited Istanbul twice in 1932. During his second visit, he stayed in Yalova to rest for a while. While staying in Istanbul, he lived in Dolmabahçe Palace and sometimes greeted foreign statesmen there. Especially at that time,the preparations for social and cultural reforms were made. In 1932,very important revolutions were achieved in cultural domain.Turkish History Congress was assembled in order to shed some light on omitted periods of Turkish history. With Ghazi's encouragement, Turkish Language Council was assembled to enrich Turkish language and decrease foreign languages 'influence on it Studies about Turkish Koran has been initiated with strong public support, in order to make the Muslim religion more understandable. Much needed arrangements in societal and legal fields were accomplished and first steps of a modern Turkish society has been taken. The global economic crisis in 1932affected Turkey very badly. Timely measures, taken by the government,minimised these effects significantly. The sharp drop in agricultural product prices diminished Turkish export capacity and put the Turkish farmers in a very difficult positions. The state paid significant attention to farmers' bad condition and took necessary measures to ease the burden on the economy.One of these measures was creating various savings methods to maintain a budget balance. From 1932 on,Turkey get along wel with its neighbour countries and took its place among independent countries. Accepting Ghazi 's thoughts about world peace as its base for its foreign policy, Turkey joined the United Nations in 1932.