Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

2006

1933 yılı Türk basınında Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı

President gazi Mustafa Kemal and Turkish revollution in Turkish press of year 1933

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 189583

Tezi Bul
Özet:

ÖZET?1933 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türkİnkılâbı? adını verdiğimiz bu tez çalışması, 1 Ocak 1933-31 Aralık 1933 döneminikapsamaktadır. Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinin tamamının ele alınması ve SonPosta gazetesinin de destek niteliğinde bazı sayılarının kullanılmasıylaCumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılâbı ile ilgili haberler incelenmişve kronolojik bir sıra takip edilerek aktarılmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.Bu çerçevede tez, giriş ve üç ana bölümden oluşmuştur. Giriş bölümünde,1933 yılına kadar Türk İnkılâbının gelişim evreleri belirtilerek, tez konusu geçmişleilişkilendirilmeye çalışılmıştır.Birinci Bölümde, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in 1933 yılıiçerisindeki tüm faaliyetleri üç ayrı alt başlıkta ele alınmaktadır. Alt başlıklardanbirincisinde, Gazi Mustafa Kemal'in yurt içi seyahatleri, ikincisinde Gazi MustafaKemal'in yabancı devlet adamlarıyla görüşmeleri ve telgraf alışverişleri ve sonolarak da Gazi Mustafa Kemal'in sosyal ve kültürel yaşamdaki etkileri verilmiştir.İkinci Bölüm,1933 yılında yapılan Türk İnkılâp hareketlerini kapsamaktadır. Bubölüm beş alt başlık altında gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve kültür alanında Türkinkılâbı başlığı altında Üniversite Reformunun gelişimi ve uygulanması incelenerek,İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasının ve bunun sonuçlarının günümüze kadaruzanması anlatılmıştır. Ekonomik alanda Türk inkılâbı alt başlığında ise, devletçilikpolitikası bağlamında ekonomik gelişmeler, sanayi sektöründeki faaliyetler veBirinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın oluşumu ve sonuçları verilmeye çalışılmıştır. Birdiğer başlıkta, Kazım Karabekir Paşa'nın Milli Mücadele ile ilgili basına gönderdiğimektuplarla başlayan polemik anlatılarak konuyla ilgili çeşitli kişilerin görüşlerineyer verilmiştir.İkinci bölümde incelenen konulardan biri de Bursa Olayı olup, bukısımda Bursa'da ezanın Türkçe okunmasına karşı çıkan bazı şahısların çıkardığıiiiolaylar ve sonuçları verilmiştir. İkinci bölümün son konusu 10. yıl kutlamalarıolmuş, bu kutlamaların Türkiye'de ve dünyadaki yankıları ifade edilmiştir.Üçüncü ve son bölüm ise, Türk dış politikası başlığı altında toplanmış ve1933 yılında basını meşgul eden ?dostluk, saldırmazlık? esaslı antlaşmalarınimzalanmasıyla ilgili gelişmeler değerlendirilmiştir.iv

Summary:

ABSTRACTThis thesis study that we name ?President Gazi Mustafa Kemal and TurkishRevolution in Turkish Press of Year 1933? covers the 1 January 1933-31 December1933 period. Taking in all the Cumhuriyet and Milliyet newspapers and by usingsome issues of the Son Posta newspaper as support the news about President GaziMustafa Kemal and Turkish Revolution have been examined and have been writtenin a chronological order.The thesis consists of introduction and three main sections according to itspurpose. In the introduction the develophment phases of Turkish Revolution until1933 have been defined, so the subject of the thesis has been tried to associated withthe past.In the First Section, all the activities of Prezident Gazi Mustafa Kemal in year1933 consist of three sub-titles. The first sub-title is Gazi Mustafa Kemal?s domestictravel, the second is Gazi Mustafa Kemal?s meetings with foreign statesmen and theirtelegram communications and the last is Gazi Mustafa Kemal?s social and culturallife.The Second Section consists of the Turkish Revolution movements in 1933.This section is written under five sub-titles. Under the title of Turkish revolution inthe education and culture field, The University Reform?s development andapplication has been examined, the foundation of İstanbul University and its resultstill today has been stated. Under the title of Turkish revolution in the economic field,the state socialism policy, economical developments, developments in the industrialsector in 1933, and the formation and results of the First Five Year Developmentplan were tried to be stated. The pholemic that has started with the letters sent to thenewspapers by Kazım Karabekir Pahsa about the National Fight has been told, andthe ideas of several people about this subject were included. One of the incidentsexamined in the Second Section is Bursa Incident; here the incidents and resultsvmade by some people who objected reading the prayer call in Turkish in Bursa weregiven. The last subject of the second section is the 10. year celebrations, therepercussions of these celebration in Turkey and world were explained.In the third and the last section, under the title of Turkish foreign politics thedevelopments about signing the ?friendship, nonaggression? treaties those occupiedthe pres in 1933 were evaluated.vi