Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Siyaset Bilimi Bilim Dalı

1940-1946 yılları arasında Türkiye'de köylü eğitimi: Ulus-devlet inşaasında Köy Enstitüleri'nin yeri

The education of peasents in Turkey between 1940-1946: The place of Village Institutes in nation-state building

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 303817 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezin dört ana bölümünde Köy Enstitüleri'nin kurumsal, tarihsel ve kuramsal alt yapısı incelenmiştir. Birinci bölümde, ulus-devlet inşası ve milliyetçilik hareketleri tartışılarak romantik milliyetçiliğin tanımı yapılmıştır. İkinci bölümde, Türkiye'de köylü eğitiminin önemi ve tarihi araştırılmıştır. Üçüncü bölümde, Köy Enstitüleri'nin tarihsel ve kurumsal yapısı incelenmiştir. Dördüncü bölümde, Köy Enstitüsü mezunlarıyla sözlü tarih çalışması yapılarak romantik milliyetçiliğin içsellenmesi tartışılmıştır. Sonuç olarak Köy Enstitüleri'nin ulus-devlet inşaasında, köylü eğitiminin vatandaşlık bilincini romantik milliyetçi söylem sayesinde gerçekleştirdiği ifade edilmiştir.

Summary:

Within the four main chapters of the thesis, the institutional, historical and theoretical frameworks of the Village Institutes are examined. In the first part, the romantic nationalism is explained while discussing the relationship between nation-state building and nationalist movements. In the second part, the importance and historical background of peasent education are illustrated. In the third part, the historical and institutional frameworks of the Village Institutes are analyzed. In the final part, oral history methods are applied to institutes? graduates concerning their views on citizenship and the romantic nationalism. When all is said and done, the conclusion is that the romantic nationalism is adopted through the Village Institutes in terms of combining both peasent?s education system and nation-state building.