Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Tarih Bölümü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı

1947 yılı Türk basınında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Türk devrimi

President İsmet İnönü and Turkish revolution in Turkish press in 1947

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 253170 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?1947 yılı Türk Basınında Cumhurba?kanı ?smet ?nönü ve Türk Devrimi? ba?lıklı buçalı?mada 1947 yılı temel alınarak Türk Devrimi incelendi. Bu dönem hem dünyada hem deTürkiye'de büyük dönü?ümlerin ya?andığı bir yıldır. Bu kapsamda, izlenen dönemde ya?ananiç ve dı? siyasal geli?melerin siyasi ve ekonomi politikalarına yansımaları Cumhurba?kanı?smet ?nönü yönetimindeki Türkiye'nin deği?im sürecine uyum çabaları açıklanmaya çalı?ıldı.Türkiye, ?kinci Dünya Sava?ı'na katılmamasına rağmen sava? ko?ullarından olumsuzyönde etkilenmi?, üretimin her alanında yarı yarıya varan dü?ü?lerle kar?ıla?mı?tır. Sava?sonrası toparlanmak isteyen Türkiye Milli Savunma masraflarında esaslı kesintileryapamamı?, bütçe açıkları borç alımıyla kapatılmaya çalı?ılmı?tır. Dı? politikada gittikçe artanSovyet tehdidinin de etkisiyle ABD'ye ve liberal ekonomi politikalarına yakla?mı?, ekonomiksorunlarına ABD aracılığıyla çözüm bulmak istenmi?tir. Döneme Truman Doktrini ileba?layıp Marshall Planı yardımıyla süren ABD'nin siyasi ve iktisadi etkisi damgasınıvurmu?tur. Ayrıca, Türkiye'nin hem iç ko?ullarının hem de yeni uluslar arası dengelerinzorlamasıyla tek partili sistemden çok partili demokrasiye geçi? sürecide ba?lamı?tır.Toplumsal muhalefetin siyasal libarelle?me ve tek partili sisteme son verilerekyumu?atılması, dı? politikada yeni dengeler doğrultusunda ili?kiler kurulması geçi? dönemininiyi yönetildiğinin kanıtları olarak kar?ımıza çıkmaktadır. Bu süreç, Cumhurba?kanı ?smet?nönü tarafından te?vik ve himaye edilmi?; bu tutum da Türkiye'nin çatı?malar ve toplumsalpatlamalar ya?amadan yeni döneme uyum sağlamasını kolayla?tırmı?tır. Türk Basını, budönemde uluslararası ili?kiler, siyasal ve bireysel özgürlükler, çok partili hayata geçi?tartı?malarını izlemi?, bu tartı?malara katılmı? ve kamuoyunu aydınlatma görevini yerinegetirmeye çalı?mı?tır.

Summary:

In this paper, named ?President Ismet Inonu and Turkish revolution in Turkish Pressin 1947?, It has been studied how Turkish Revolution took place based on the year 1947. Thisis the year that witnessed a complete transition period throughout Turkey. The effects of theperiod?s politicial developments on politics and economic policies have been analyzedthrough this scope. Also the efforts of Turkey under the management of President Ismet Inonuto adapt to development process have been explained.Turkey was affected negatively by the results of the Second World War and there wasa sharp decline, almost 50%, in production. Turkey, trying to get over after the war was notable to cut the expenditures on National Defence. As a result, the deficits in the budget wascompansated by means of getting loans. In foreign policy, with the effect of the increasingSoviet threat, Turkey got into close relationship with the USA and adapted liberal economypolicies much more than before. Turkey tried to find solutions to its problems with the help onthe USA starting from Truman Doctrine to Marshall Plan, the USA had an remarkable onpolitical and economic effect on Turkey. Also, as a result of new international changes andnew local conditions, enforcement,Turkey started to shift from one party system into multipleparty system.In this study, softening the school opposition by ending social liberation and monoparty system and establishing new relationships through new foreign policies come to view asa good proof to show that Turkey was ruled properly during this transition period.This processhas been supported and protected by Ismet Inonu, and this attitude enabled Turkey to adapt tothe new period without having clashes and social outbreaks. Turkish Press, in this period, notonly monitored the debates and disscussions over international relations social and individualliberties, and transition process of multiple part system, but also took partner in these debatesand discussion and through this period, it took over the task of enlightening the society.