Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı / Resim Sanat Dalı

1950 sonrası çağdaş Türk resim sanatında estetik bir form olarak kadın imgesi yorumları

Interpretations of female images as an aesthetic form in contemporary Turkish painting art after 1950

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 568820 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kadın imgesi, her dönemde ve her kültürde resim sanatının konularından biri olmuştur. Kadının görevi, sorumlulukları, statüsü yaşadığı dönem ve içinde bulunduğu topluma göre değişiklik göstermekle birlikte kadın bedeninin cazibesi ressamların ilgisini çekmiş ve eserlerine yansıtmışlardır. Sanatçılar, her zaman içinde yaşadıkları toplumun dinamiklerinden, siyasal olaylardan ve fikir akımlarından etkilenmiştir. Dolayısıyla ortaya çıkardıkları eserlerde kadın figürüne yüklenen anlamla toplumsal değişimin izlerini de görmek mümkündür. Çağdaş Türk resim sanatın da estetik bir form olarak kadın imgesinin konu olarak seçildiği bu çalışmanın birinci bölümünde, kavramsal çerçeve içinde estetik ve resim sanatında estetik kavramları araştırılmış, 20. yüzyıl sanat akımları içerisinde kadın imgesinin nasıl biçimlendiği incelenmiştir. Bu sanat akımlarının önemli sanatçılarının konuyla ilgili örnek resimleri analiz edilerek kadın imgesinin estetik bir form olarak nasıl değişim gösterdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet dönemi ve sonrası Türk resim sanatında estetik bir form olarak kadın imgesini konu alan sanatçıların eserleri analiz edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde; 1950 sonrası çağdaş Türk resim sanatında estetik bir form olarak kadın imgesini konu alan ressamlar araştırılmış, bu sanatçıların ikişer resimleri analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, Büşra Nur Aslan'ın yapmış olduğu resimleri ve analizleri yer almıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Konuyla ilgili verilerin toplanması, verilerin analizi, betimsel analiz ve içerik analizi seklinde yapılmıştır. 1950 sonrası çağdaş Türk resminde estetik bir form olarak kadın imgesi yorumları konulu araştırma kapsamında yer alan sanatçıların eser analizleri sonucunda özgün yorumlarıyla kadın bedenini konu olarak seçtikleri görülmüştür. Kadın bedenine imgesel olarak pek çok anlam yüklense de kadın bedeninin güzelliği, akılda kalıcı formu pek çok sanatçının estetik bir kaygıyla bu formu tercih etmesinde etken olmuştur. Bu bağlamda incelenen eserler sonucunda estetik bir form olarak kadın bedeninin bir kompozisyon öğesi olarak sanatçılar tarafından vazgeçilmez bir konu olarak tercih edildiği görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Resim, Estetik, Kadın İmgesi, Türk Resmi

Summary:

The image of woman has been one of the subjects of painting in every period and in every culture. Besides the woman's duties, responsibilities, status changed according to the period she lived and her society, the attractiveness of the female body attracted the attention of the painters and reflected on her works. The artists have always been influenced by the dynamics, political events and intellectual currents of the society in which they live. Therefore, in the works they reveal, it is possible to see the traces of social change with the meaning imposed on the female figure. In the first part of this study, which is selected as the subject of female image as an aesthetic form of contemporary Turkish painting art, aesthetic and aesthetic concepts are investigated in conceptual frame, it is examined how the image of woman is shaped within the 20th century art movements. It is tried to determine how the female image changes as an aesthetic form by analyzing the examples of important artists of this art movement. The works of the artists who are interested in the image of women as an aesthetic form in Turkish painting art were analyzed. In the second part of the study; After 1950, Turkish painters were examined as an aesthetic form of Turkish painting, two pictures of these artists were analyzed and interpreted. In the third part of the study, Büşra Nur Aslan's paintings and analyzes were performed. Qualitative research method was used in the research. Data collection, data analysis, descriptive analysis and content analysis. As a result of the analysis of the works of the artists within the scope of the research on female image interpretations as an aesthetic form in contemporary Turkish painting after 1950, it was seen that they chose the female body as the subject with their original interpretations. Although the woman's body has many meanings as imaginative, the catchy form has been a factor in many artists choosing this form with an aesthetic concern. As a result of the works examined in this context, it is seen that preferred by artists as an indispensable subject as a composition element of the female body as an aesthetic form. Key concepts: Painting, Aesthetic, Female Image, Turkish Painting