Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Bölümü / Resim Anabilim Dalı / Resim Bilim Dalı

1950 sonrası Türk resim sanatında doku

Tissue in Turkish art of painting after 1950

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 228895 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırmada 1950 sonrası Türk resim sanatında doku öğesi kuramsal bir çerçevede incelenmiştir. Ayrıca resimlerinde dokunun öğesini kullanmasıyla öne çıkan sanatçıların doku öğesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Araştırmanın birinci bölümünde; doku'nun tanımı, dokuların ortak özellikleri, dokuların algılanması, dokuların oluşumları açıklanmış ve doku çeşitleri olarak; doğal doku, görsel (yapay) doku, güncel doku, optik doku ve dinamik dokulara yer verilmiştir. 1950 sonrasında Türk resim sanatına değinilmiş, Türk resim sanatında dokunun kullanımı, yeri ve öneminden bahsedilmiştir.Araştırmanın ikinci bölümünde, araştırmanın modeli, katılımcılar, veri toplama süreci, verilerin analizi ve yorumlanması yer almaktadır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir.Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemi ile Türk resim sanatında, tuval resminde doku unsuru ile dikkat çeken altı sanatçı, örneklem olarak belirlenmiştir. Resimlerinde doku öğesine yer vermelerinden dolayı Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Halil Akdeniz, Erkan Özdilek, Ahmet Yeşil ve Ünsal Kınıklı ile yapılan görüşmelere yer verilmiştir.Bu araştırmada, araştırmanın problemi doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Verilerin analizleri yapılırken, içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucuların anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Araştırmada, tanımlanan bulgular araştırmacı tarafından açıklanmış, ilişkilendirilmiş ve yorumlanmıştır. Bulguların yorumlanmasında, katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır.Araştırmanın üçüncü bölümünde, görüşme yapılan sanatçıların, dokunun önemine ilişkin görüşleri, 1950 sonrası Türk resim sanatında doku unsurunun tuval resminde değişimine ilişkin görüşleri, Avrupa resim sanatçılarıyla Türk resim sanatçılarının yapıtlarındaki doku farklılıklarına ilişkin görüşleri, sanatçıların kendi resimlerindeki doku ve kullandıkları malzemelere ilişkin görüşleri yer almaktadır.

Summary:

In the study, the component of tissue in Turkish art of painting was studied in a theoretical framework after 1950. Besides, it was aimed to identify the views of artists about the component of tissue who came into prominence by using the component of tissue in their paintings.In the first part of the research, the definition of the tissue, the common characteristics of the tissues,the perception of the tissues, the formation of the tissues is explained, and as the types of the tissues natural tissue, virtual (imitation) tissue, actual tissue, optic tissue and dynamic tissues were explained. In addition to these, the Turkish Painting Art after 1950 is discussed and the place and importance of tissue in Turkish Painting Art is explained.In the second part of the study, the modal of the study, participants, the process of collecting data, the analysis and the interpretation of the data take place. The research was patterned with scooping methodology.In the research, with the purposeful sampling technique, six artists who attracts attention in Turkish art of painting with the fact of tissue on canvas were determined as sample. Interviews with Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Halil Akdeniz, Erkan Özdilek, Ahmet Yeşil ve Ünsal Kınıklı took place due to their use of tissue in their paintings.In this study, half-formed interview questions were used in relation to the problem of this research. While analyzing the data, content analysis was used. The process carried out in the basis of content analysis, is uniting the similar data in the framework of certain terms and themes and commenting and arranging them in a way that readers can understand. The findings defined in the research were explained, related and commented by the researcher. Direct quotations from the views of participants were used while commenting the findings.In the third part of the study, the views of the interviewed artists, about the importance of tissue, their views about the change of tissue fact on canvas paintings in Turkish art of painting after 1950, their views about the differences of tissue fact between the Turkish painting artists and European painting artists, their views about the tissue and material of their own paintings take place.