Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

1950 sonrası Türk Resim Sanatı'nda soyutlama eğilimleri ve plastik çözümlemeler

Abstracti̇on trends and plasti̇c analysi̇es of after 1950 Turki̇sh Pai̇nti̇ng Art

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 411914 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1950 yılından itibaren dünyada gelişen bazı toplumsal olaylar, sanat çevrelerinde geniş yankı uyandırmış ve kitleleri arkasından sürüklemiştir. İnsan hakları, demokrasi, sosyal yaşam gibi konularda sanatın her kolunda eserler üretilerek, toplum ve içinde yaşanan insani değerler yeniden sorgulanmıştır. Böyle bir çevrenin yansıması olarak Türkiye'de farklı çevre ve kutuplar, yaşanan toplumsal olaylara kayıtsız kalamamış, toplumu ve düzeni sorgulayıcı fikir tartışmaları yaşanmıştır. Beslendiği kaynakların başına toplumsal yaşam formlarını koyan Türk sanatçısı, farklı üsluplarda benzer konuları eserlerine yansıtmıştır. 1950'li yıllar özellikle savaş, çatışma ve kargaşa gibi kavramların zengin ifade biçimi bulduğu yıllardır. ABD ve Rusya arasında gerçekleşen Soğuk Savaş yılları, Kore, Vietnam, Birinci Çinhindi, Arap-İsrail, Cezayir Bağımsızlık Savaşları gibi dünya tarihine damga vuran savaşların yaşandığı yıllardır. Diğer taraftan Türkiye'de de uzun yıllar unutulmayan, günümüzde de en önemli devrimlerden biri olarak kabul gören Küba Devrimi' de yine 1950'li yılların önemli toplumsal olaylarından biri olarak bilinmektedir. Geniş halk kitlelerinin etkilendiği, çekirdek aile yapısının ideolojik temeller üzerinde şekillendiği bu yıllar, tam anlamıyla kargaşa ve sosyolojik toplumsal olayların somut-soyut ilişkisi içinde değerlendirilebileceği, toplumsal sarsıntıların etki eksenini genişletmektedir. Böylece ideolojide kavramsal anlamda somut bir karşılık bulamayan sanatçılar, kendi arayışları içinde herkese farklı anlamlar ifade eden yeni ve daha geniş bir dünya arayışı içine girmiştir. Hayal, her toplumda yerini masmavi bir gökyüzü ve özgürlük kavramları içinde tutsak yürekleri aydınlanma, karanlıktan arındırma endişesi ile baş başa bırakmıştır. Sanatçı sorgulayan, sorgulanan, sorgulatan bir birey olarak yeniden doğuşun anahtarını soyut ve var olmayan, ancak olduğundan son derece emin bir kilide doğru ilerletmektedir. Bu kararlılık, sanatçının bunalım dünyasına bir ümit, haykırış ya da doğaüstü hissetmesini sağlayan yaratıcılık aşısının panzehri gibi olmuştur. Bu araştırmada soyut resmin figür, nesne, mekân ile olan ilişkisi, biçim, içerik ve estetik değer bağlamında gelişim süreci incelenmiş, dönem içerisinde yer alan sanatçıların üslup farklılıkları belirlenmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası tüm Dünyada vii olduğu gibi Türkiye'de de önemli sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler meydana gelmiş, bu değişim resim sanatına da yansımıştır. Böylece 1950'den itibaren Türk resim sanatı gelişme gösteren bir döneme girmiştir. Bu dönem, endüstrileşme ile gelen teknik, bilimsel, düşünsel alanda gelişimlerin hızlı olduğu bir dönemdir. Tüm alanlardaki bu hızlı gelişim, soyut biçimin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Toplumsal yapıdaki değişimler ve gelişimler, insan düşüncesini değiştirerek felsefi derinlik kazandırmıştır Bu gelişmelerin yarattığı iç huzursuzluk sonucunda sanatçı, doğadan nesneleri arındırmak istemiş, bunun sonucunda resimde nesne kültürü parçalanmaya başlamıştır. Soyut sanat, sanatçının iç dünyasını öznel, metafizik gibi kavramlarla baş başa bırakarak farklı bir dünyaya sürüklemiş, kendi mantığı ile açıklanabilen biçimler oluşturma yolunu tercih etmesini sağlamıştır. Tez çalışmasının birinci bölümünde; Soyut ve soyutlama üzerinde durulmuştur. Biçim, öğe, öznelcilik ve içerik kavramları incelenmiştir. Batı sanatı ile Türk sanatındaki soyut resim ve soyutlama hakkında araştırma yapılmıştır. Tez çalışmasının ikinci bölümünde; 1950 sonrası yıllar içerisinde gelişen ve değişen toplumsal olaylar incelenmiştir. Aynı dönem içinden seçilmiş sanatçıların uygulamalarındaki üslup farklılıkları belirlenmiş, soyutlamanın felsefesi, mantığı ve psikolojik süreci üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarına dayalı olarak bu veriler belli bir sistematik geliştirilerek açıklanmaya çalışılmıştır Soyutlamanın belirlenen baslıkları altında seçilen sanatçılar ve yapıtları soyut sanat ile olan ilişkileri bağlamında incelenmiştir. Tez çalışmasının üçüncü bölümünde; Öznel bir tavır olarak soyut resmin plastik açıdan ele alınması ve yorumlanması yer almaktadır. Soyut sanatın unsurlarına bağlı olarak uygulamaya konulan, çalışmaların yer aldığı bu bölüme tez çalışmasının kapsamına uygun uygulama çalışmaları yer almaktadır. Resim uygulamaları, tez çalışmasının çerçevesini belirleyen baslıkla ilişkilendirilerek araştırmaya dâhil edilmiştir.

Summary:

Beginning from 1950 some developing social events around the world since has aroused great repercussions in the art circles and trailed population. Human rights, democracy, social life issues such as works of art produced in every field of art, society and the values of re-questioned. In such a different environment and poles in Turkey, not only uninterested in the social events but also community discussions and ideas experienced interrogator scheme. Turkish artist affected the social life, the works of the different methods that reflected similar topics. The 1950s, especially in war, conflict and turmoil for many years as the concepts found in rich form of expression. Between Russia and the United States during the Cold War, Korea, Vietnam, the First Indochina, the Arab-Israel War of Independence, such as Algeria is experiencing wars that marked the history of the world for many years. On the other hand evergreen in Turkey for many years, now recognized as one of the most important revolutions in the Cuban Revolution in the 1950s, it is known as one of the major social events. Broad masses of the people affected by the nuclear family structure formed on the ideological foundations of these years, literally, sociological upheaval and social events assessed in relation to the concrete-abstract, broadening the impact of social upheavals. So artist cannot find a response to a concrete ideology of the conceptual which means different things to everyone in their quest for a worldwide search for new and more entered into it. Imagine the location of every society trapped in their hearts blue sky and freedom concepts of enlightenment, left alone with the dark concerns purification. Artist questioned, interrogated, which questions the abstract and non-existent key to rebirth as an individual, but extremely confident that promotes the right of a lock. This commitment to the world of the artist's crisis of hope, the outcry was either antidote or vaccine creativity that supernatural feel. In this study, the figure of abstract painting, object, space, its relationship with the format, content and aesthetic value are examined in the context of the development process within the period determined in the artists' stylistic differences. All around the world after World War II as well as in Turkey, important social, cultural and economic changes have occurred, this change is reflected in the art of painting. Thus, since 1950, ix Turkish painting art entered a period that is made progress. This period of industrialization came with the technical, scientific and intellectual developments that is fast period. The rapid development in all areas, played a significant role in the development of abstract form. Changes and developments in social structure, has given people the idea that changing the philosophical depth. As a result of these developments, civil unrest created by the artist wanted to purify the objects in nature, it began to disintegrate, as a result of this it started to part the culture of the object in the picture. Abstract art, the artist's inner world of metaphysical concepts such as leaving alone plunged into a different world, with its own logic to choose the path of creating forms, has explained. In the first part of the thesis, abstract and abstraction focused. Format, item, examined the concepts of subjectivism and content. Western art and Turkish art's of abstract painting and abstraction made investigation. In the second part of the thesis, developing and changing social events in the years after 1950 were examined and artists' practices were selected from the same period, the differences in style. Abstraction, philosophy, logic, and these data are based on the results of psychological research on the process of developing systematic attempts to explain under the titles of the works of selected artists and art abstraction abstract examined in the context of its relations with. In the third section, a subjective attitude and interpretation of abstract painting is to be addressed in terms of plasticity. Depending on the elements of abstract art that is implemented, the scope of work, including proper application of this section of the thesis is the work. Oil painting studies, thesis title in relation to establishing a framework has been involved in this study.