Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

2011

1950 sonrası Türk romanında Anadolu'dan İstanbul'a göç (1950?1980)

The migration to Istanbul from Anatolia in Turkish novel after 1950 (1950-1980)

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 303675

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada 1950 sonrası dönemde Anadolu'dan İstanbul'a yapılan göçün 1950?1980 arasında neşredilmiş romanlardaki aksi incelenmiştir. Çalışmaya bir zemin oluşturmak için ?Giriş? kısmında göç olgusu, 1950 öncesi Anadolu'dan İstanbul'a göçler ve 1950 sonrası Anadolu'dan İstanbul'a göçler ve bu göçlerin sosyal, kültürel ve ekonomik nedenleri hakkında bilgi verilmiştir.İlk bölümde 1950 öncesi Türk romanında Anadolu'dan İstanbul'a göçler söz konusu edilmiş, İkinci bölümde Demokrat Parti iktidarıyla birlikte hız kazanan ve 1950 sonrası Türk romanında yansımasını bulan Anadolu'dan İstanbul'a göçün işlendiği romanlarda göç öncesi durum ve göç süreci, üçüncü bölümde ise göç sonrası durum ele alınmıştır, dördüncü bölümde İstanbul'a göçenlerin durumu, beşinci bölümde göçten sonra İstanbul'da meydana gelen değişiklikler işlenmiştir.

Summary:

In this study, reflections of the migration from Anatolia to Istanbul after 1950 period, on published novels which were published between 1950-1980, were examined. In order to form a basis fot the study,the introduction section contains informationabout the fact of migration, the migration from Anatolia to İstanbul before 1950, the migration from Anatolia to İstanbul after 1950, and the social, cultural and economical reasons of those migration.The first section is the study of the migration in Turkish novels from Anatolia to İstanbul before 1950, the second section contains migration process and the situation before the migration in novels in which migration from Anatolia to İstanbul that was reflected in Turkish novels after 1950 and accelerated with the power of the Democratic Party, at the third section, the situation after the migration is handled. The third section contains; the conditions of the people who immigrated to İstanbul and at the fifth section; the chances in İstanbul after migration is handled.