Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2007

1960-1971 arası dönemde Türkiye'de toplu iş hukukunun gelişmesi

The development of collective labour law in Turkey between the period 1960-1971

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 217942

Tezi Bul
Özet:

Türkiye Cumhuriyetinin yönetici eliti 1960'lı yıllarında başında planlı birsanayileşmenin gerçekleştirilmesi adına yeni bir projeye girişti. Bu projenin toplu işhukukuna yansıması ise sendikacılık alanında merkezileşmeyi gerektiriyordu. Ancak1950'li yılların güçlü iktidar yapısına karşı temel hak ve hürriyetlerin ve sosyalhakların korunmaya çalışılması bu anlamda paradoksal bir duruma neden oldu.Topluiş hukukunu düzenleyen yasalar bir yandan sendika özgürlüklerini ve grev hakkınıtanımaya çalışıyor; diğer yandan merkezileşmeyi sağlamak adına bazı hükümleröngörüyordu. Durumun değişmesi projenin gerçekleşmemesi ve sendikal harekettesiyasal nedenlerle yaşanan ayrışma sonucu meydana geldi. Belli sanayi kollarındakiücret artışlarından ve kanunsuz grevlerden (fabrika işgalleri vs.) memnuniyetsiz olanişverenler, bu saflaşma içinde kendisine yakın olan işçi kesimiyle anlaşarak temeldesendika özgürlüklerini ortadan kaldıran bir yasanın TBMM'de kanunlaşmasınısağladılar. Bu durum ise Türkiye'de gerçekleşmiş en büyük işçi eylemine (15-16Haziran) neden oldu.

Summary:

The ruling elite of the Republic of Turkey undertook a new project for therealization of a planned industrialization at the beginning of 1960s. The reflection ofthis project to the collective labour law was required centralization in the area of tradeunionism. In this respect, however, struggling for the protection of basic rights andfreedoms, and social rights against the structure of powerful government of 1950scaused a paradoxical situation. The laws regulating collective labour law, on onehand, was aiming at recognizing the freedoms of trade unionism and the right tostrike, on the other hand, was stipulating some rules in the name of providingcentralization. The changing of the situation was resulted from failure of the projectand separation in the movement of trade unionism due to the political reasons.Employers who were disturbed by increasing wages in some industrial sections andillegal strikes (occupation of factories, etc.) obtained a codification from theParliament which violated freedoms of trade unions, by coalition of workers who hadsimilar economical and political attitudes with themselves. This situation brought thegreatest workers protest(15-16 June 1970) in Turkey?s history