Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

2008

1960 sonrası sanatta yapay nesnenin yeri ve resim sanatına yansıması

The place of the artificial object in art after 1960s and its reflection on the art of picture

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 229345

Tezi Bul
Özet:

?1960 Sonrası Sanatta Yapay Nesnenin Yeri ve Resim Sanatına Yansıması?1960'larda ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelmiş olan popüler kültürün sonuçlarını, sanatta, özellikle Resim Sanatı'ndaki etkilenmeleri araştırılmış ve ele alınmıştır. Tüketim kültürünün, meydana getirdiği yabancılaşma olgusu, yine tüketim olgusunun bir ürünü olan ?yapay nesne? ile Resim Sanatı'na materyal, resimsel öge ve yapay nesnenin kendisi olarak girmesi, tarihsel süreçte anlatılmıştır.?1960 Sonrası Sanatta Yapay Nesnenin Yeri ve Resim Sanatına Yansıması? başlıklı yüksek lisans tez çalışması kuramsal ve uygulama olarak hazırlanmıştır. Kuramsal kısmı üç bölümden oluşmaktadır.Birinci Bölümde, tezin çıkış noktası olan yapay nesnenin tanımlamaları ve seçilen yapay nesnelerin yabancılaşma ile olan ilgisinin farklı disiplinlerdeki açıklamalarına değinilmiştir. Yabancılaşma olgusu ile ele alınan yapay nesnenin Resim Sanatı'ndaki yeriyle birlikte, sosyolojik ve psikolojik anlamdaki boyutları da anlatılmıştır.İkinci Bölümde, yapay nesnenin Kübizm ile materyal olarak sanat dünyasına girmesi, nesnenin kendisi olarak Marcel Duchamp'la sanat nesnesi haline gelmesi, popüler kültürün sonucu olan Pop Art akımı ile hem resimsel öğe olarak, hem de nesneyi farklı yollarla (Claes Oldenburg, dev nesneleri) ele alarak ve Pop Art'dan sonra günümüze kadar gelen dönemde çalışılmış farklı yapay nesne yorumları açıklanmıştır. Bu dönemler içerisindeki anlayışları, dönemin önemli sanatçılarının örnekleriyle desteklenerek anlatılmıştır.Tez çalışmasının son bölümünde, uygulama kısmına yer verilmiştir ve yorumlanmıştır.İlk olarak yapay nesneler gözlemlenmiştir. Daha sonraki çalışmalarda özelleştirilerek, elektrik prizleri, trafoları ve elektrik malzemeleri, plastik açıdan yorumlanmıştır. Teknolojinin enerji kaynağı olan elektrik, elektrik malzemeleri gibi bugünkü tüketim toplumunun yani her türlü yabancılaşmanın ön ayak olan bir parçası olduğu için ele alınmıştır.

Summary:

? The Place of the Artificial Object in Art after 1960s and its Reflection on the Art of Picture?Results of the the popular culture, which came out in 1960s and continued until today, and its reflections on art, especially on the art of picture, have been researched and discussed. Alienation caused by consumption society and artificial object, which is a product of consumption, and its entrance into the art of picture through material, pictorial element, artificial object has been discussed on the base of the history.The study called ? The place of the artificial object in art after 1960s and its reflection on the art of picture? has been prepared theoretically and practically. The theoretical part consists of three chapters.In the first chapter, definitions of the artificial objects, which are the main point of the thesis, and the connection between these objects and the alienation with the different explanations in different disciplines are mentioned. The place of the artificial object with the idea of alienation in the art of picture and its sociological and psychological aspects are handled together.In the second chapter, entrance of the artificial object as a material into the world of art through Cubism, as an art object with Marcel Duchamp, taking the picture both as a pictorial element and with different aspects (Claes Oldenburg, giant objects) through Pop Art, which is a result of the popular culture, and different artificial objects? comments from Pop Art until today have been explained. Understandings in this period are given with the examples from important artists of the period.In the last chapter of this study, practical part has been commented. Firstly, artificial objects are observed. In the following studies, power sockets, transformers, and other electrical equipment have been evaluated from plastical point of view. Electricity, the source of energy for technology and electrical equipment are handled because they have got a leading role in today?s consumption society, that is, any kind of alienation.