Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

1960 sonrası Türk Resim Sanatında konu ve figür bağlamında Neşet Günal

Post-1960 in Turkish Painting Art on subject and figure context Neşet Günal

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 504592 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 1960'dan günümüze kadar olan süreçte Türk Resim Sanatında temalar ve figüratif yaklaşımlar, sanat yapıtları ve sanatçılar üzerinden incelenmiştir. Tarihsel süreç göz önünde tutularak yapılan bu incelemede öncelikle konu ve figür kavramları incelenmiştir. Daha sonra Türk Resim sanatının da öne çıkan konu ve figürlere değinilip 1960'a kadar olan süreçte başlayan gruplaşma hareketlerinin ve II. Dünya Savaşı'nın etkileriyle bu dönemde konu seçimi ve figür kullanımı değerlendirilmiştir. 1960'tan sonraki süreçte Türk toplumunun, yeni kültürel kimlik oluşturma sürecinin en yoğun yaşandığı dönem olarak nitelendirilebilir. Bu dönemde düşünsel, sanatsal, toplumsal ve siyasal anlamda yaşanan olayların Türk Resmini konu ve figür seçimi olarak yeni bir döneme taşıdığı görülmektedir. Yaşanan gelişmelere kayıtsız kalamayan sanatçılarımız farklı konu ve figür arayışları içerisine girmiş ve toplumcu gerçekçi, gerçeküstücülük ve dışavurumculuk gibi akımlarda ortaya eserler üretmişlerdir. 1980 sonrası dönemde de yine toplumda yaşanan kültürel, toplumsal ve siyasal gelişmeler sanatın yönünü etkileyip sanatçıların farklı konulara ve figürlere yönelmesini sağlamıştır. Geçmişten günümüze kadar sanat tarihçileri, sanat eleştirmenleri, filozoflar ve sanatçılar tarafından en çok sorgulanan ve üzerinde düşünülen alan, konu ve figür seçiminin kuramsal çerçeve içerisinde ele alınması olmuştur. Son olarak araştırmadan elde edilen bilgilerden yola çıkılarak toplumsal gerçekçi sanatçıların Türk resmine katkıları üzerinden Neşet GÜNAL' ın hayatı, sanat anlayışı ve eserleri hakkında bir değerlendirme yapılarak araştırma kapsamı örneklendirilerek geliştirilmiştir.

Summary:

In this study, from 1960 to the present day, themes and figurative approaches in Turkish Painting were examined through artworks and artists. In this review based on the historical process, firstly the concepts "subject" and "figure" were examined. Later the prominent subjects and figures in Turkish Painting were mentioned. After that, by evaluated of selection of thema and fugure use in this period. By grouping movements started in the process up to 1960 and the effects of World War II. The process after 1960 can be described as the period in which the Turkish society has been in the most intense period of establishing a new cultural identity. In this period, intellectual, artistic, social and political events appeared to carry the Turkish Painting a new roundabout by subject and figure selection. Our artists who could not be reckless to living developments, involved in searching for different subjects, and produced artifacts in the currents like socialism, realism, surrealism and expressionism. Again, in the post-1980 period, cultural, the social and political developments in the societyinfluenced the direction of art and directed the artists to different subjects and figures. From the past to the present, the area on most questioned and considered by art historians, art critics, philosophers and artists has been consideration of subject and figure selection in theoretical framework. Finally, from the information obtained from the research, through the contribution of social realist artists to the Turkish Painting, was made an assessment of Neşet GÜNAL's life, understanding of art and Works, and the scope of research has been exemplified and developed.