Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

2019

1961 ve 1982 anayasalarının 2017 Anayasa değişikliği ile mukayese edilmesi

A comparison of 1961 and 1982 constitutional amendments with 2017 constitutional amendment

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 580062

Tezi Bul
Özet:

Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasalar, gerek yapılış sürecinde gerekse uygulamada ve toplumsal adaptasyonda krizlere sebebiyet vermiştir. Bu yolda verilen büyük çabaların ardından karşımıza çıkan iki anayasa vardır. Bunlar 1961 ve 1982 anayasalarıdır. Ancak bu anayasalar gerek darbe dönemlerinde yapılmış olmaları gerekse toplumsal yapıya adapte edilememiş olmalarından dolayı söz konusu krizi çözmek yerine daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmişlerdir. Anayasalar toplumların sosyalizasyon süreçlerinde çok önemli rol oynadıkları için anayasa yapımı da sadece hukuki boyuta sahip değil aynı zamanda da siyasal ve sosyal boyutları da olan derinlikli ve önem arz eden bir meseledir. Türkiye'nin bir türlü çözülemeyen anayasa probleminin kaynağında ülkedeki siyasi aktörlerin ve özellikle ne yazık ki askeri kanadın ülkenin toplumsal yapısına uygun bir anayasayı bugüne kadar yapamamış olmaları yatmaktadır. Bu çalışmada öncelikli olarak anayasa kavramına ve anayasa yapım sürecine ilişkin bir kavramsal çerçeve çizilmeye çalışılacaktır. Daha sonra da 1961 ve 1982 anayasalarının yapım süreçleri, askeri darbelerin yaşanmasına ve bu anayasaların yapılmasına neden olan siyasi gelişmeler ve söz konusu anayasaların yapıları incelenerek bu anayasaların uzun ömürlü olmamalarının nedenleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Her iki anayasa da ayrı ayrı ele alınıp değerlendirildikten ve birbirleriyle de karşılaştırıldıktan sonra elde edilen bulgularla 2017 anayasa değişikliğine gelinen süreç göz önünde bulundurulacak ve nihayetinde 1982 anayasası ile 2017 anayasa değişikliğinin mukayesesi yapılacaktır.

Summary:

Constitutional problem, which continues to this day despite efforts from the Republic of Turkey on this issue is a problem that cannot be solved somehow. The major steps taken in this regard are undoubtedly the 1961 and 1982 constitutions; however, these constitutions have made it more inescapable because of the fact that they were built during the periods of the coup or because of some other characteristics. The constitutions are not only legal texts and the constitution-making is not only legal, but also a political issue, as they play a very important role in shaping a society. Turkey's constitutional source of a kind of unsolvable problems does not lie in being incapable of writing a constitution for the country jurists of the country; the main reason is that the political actors in the country have not been able to make a constitution in accordance with the social structure of the country. In this study, a conceptual framework will be drawn from the concept of constitution and constitution making process. Then the construction processes of the 1961 and 1982 constitutions, the political developments that caused the military coups and the constitutionality of these constitutions and the structures of these constitutions will be examined and the reasons for these constitutions not to be long lasting will be determined. After the two constitutions are dealt with separately and evaluated and compared with each other, the findings will be compared with the 2017 constitutional amendment.