Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı

1964-1980 arası TRT radyo yayın politikaları (Toplumsal ve politik süreçte radyonun tarihsel ve kurumsal gelişimi)

Nart,sibel, TRT radio broadcasting policies between 1964-1980, (institutional and historical development of radio at the social and political process in Turkey between years 1964 and 1980)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250111 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmada, 1964'te TRT'nin kuruluşundan sonra radyoların kurumsal gelişimi veyayın politikaları incelenmektedir. Radyo, 1927'de kuruluşundan başlayarak, Türkiye'detelevizyonun yaygınlaştığı 1970'lerin ortalarına kadar en etkili kitle iletişim aracı olmuşturdenilebilir. Kuruluş dönemleri ve sonrasında Cumhuriyetin ideolojisini kitlelereyaygınlaştırma ve benimsetmede önemli bir araç olarak kabul edilmiş, çağdaşlaşma,batılılaşma, modernleşme ve kalkınma sürecinde temel bir işlev yüklenmiştir. 1961 Anayasasıve 359 sayılı kuruluş yasası ile TRT Kurumu oluşturulduktan sonra, özerklik-tarafsızlık-kamutüzel kişiliği-devlet tekeli gibi kavramlar çerçevesinde, radyoların yönetim ve işletmeyöntemleri, istihdam politikaları, görev tanımları ve teknik olanakları farklılaşmıştır. Öteyandan TRT, kuruluşundan başlayarak siyasal mücadelenin üzerinde yürütüldüğü alanlardanbiri olmuş, Tanzimat'tan bu yana süregelen Batıcı-Geleneksel ya da Yerli-Yabancı gibikavramlarla tanımlanabilecek gruplar arasındaki iktidar mücadelesinin ayrılmaz parçası halinegelmiştir. Anayasanın ve TRT Yasası'nın zaman içinde geçirdiği değişikliklerle birlikte, TRTile siyasal iktidarlar arasındaki mesafede de farklılıklar ortaya çıkmış, kamu/devletyayıncılığı, zaman zaman Hükümet yayıncılığı olarak değerlendirilmiş, devlete bağlı olan biryayın kurumunun, siyasal iktidarın çizgisinde olması gerektiği görüşü, kamu yayıncılığıyapmak üzere kurulan TRT'yi, amacından ve işlevinden saptırmıştır.Çalışma, konuyla ilgili araştırmalar, yazılı kaynaklar yanında, uzun yıllar TRT'deyönetici ya da yayıncı olarak görev yapmış kişilere yapılan görüşmelere dayanılarakoluşturulmuştur.

Summary:

Institutional development of radios and policies of broadcasting since 1964, the year TRT hasbeen founded, are being analysed. It can be said that the radio has been the most influential mediaapparatus since its foundation on 1927 till the first half of 1970?s.Radio has been regarded as the most important apparatus in popularisation among and gettingaccepted the ideology of Republic by the masses and undertook a very important mission in theprocess of modernization, westernisation and development. After TRT has been founded as aninstitution according to related articles of 1961 Constitution and to the rule of foundation of TRT themanagement and operation methods, employment policies, task definitions and technical resourceshave been determined in harmony with the framework of notions such as autonomy-neutrality-publiclegal personality-state monopoly.TRT, on the other hand, has been one of the area on which the political conflicts carried onsince its foundation and has become a component part of the power struggle, since Tanzimat Rescript,between groups that may be identified as pro-Western-Traditional or Native-Foreigner.While the Constitution and Law of TRT have changed in time, the distance between TRT andpolitical powers have also altered. Public/state broadcasts has sometime been regarded asGovernment?s broadcasting. The opinion that a media institution (which is dependent to the state)must be supporter of the political line of the government has deflected the aims and missions of TRT,which was founded for realization of public broadcasting.This study has been developed and completed through studies related to the subject and basedon works on written documents and interviews made with individuals who have worked for TRT asmanager or broadcaster.