Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı

1969-1978 yılları arasında Bulgaristan'dan Türkiye'ye yapılan yakın akraba göçü (Trakya bölgesine iskân edilmiş göçmenler örneği)

Near relati̇ve mi̇grati̇on from Bulgari̇a to Turkey between the years 1969-1978 ( The cace of immi̇grants persecuted i̇n Thrace regi̇on)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 473629 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Göçler; genellikle tabiat şartları, ekonomik ve siyasal nedenler dolayısıyla meydana gelir. Tabiat şartları ve ekonomik nedenler genellikle iç göçleri doğururken, siyasal nedenler özellikle de savaş ve savaş sonucu toprak kayıpları, yerel halka baskı ve zorlamalar ise dış göçlerin olmasına neden olur. Bu hareketler hem nüfusun dağılımını, hem yerleşim durumunu hem de ekonomik, sosyal, kültürel hatta siyasal yapıyı da önemli ölçüde etkiler. Göçler; oluş nedenleri dolayısıyla iç göçler ve dış göçler olarak ayrılır. Özellikle tabiat şartları ve ekonomik nedenler genellikle iç göçlerin ana nedeni olmakla birlikte, bazen dış göçlere de neden olur. Savaş ve siyasal nedenler ise istisnaları olmakla birlikte, büyük ölçüde dışarıdan içeriye doğru yapılan göçlerin temel nedenidir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren sıklıkla dış göçlere maruz kalmıştır. O nedenle komşu devletlerle göç ve göçmenlerin hukuksal statüsünü düzenleyen pek çok anlaşma yapmıştır. Böylece hem göçleri kontrol altına almak hem de gelen göçmenlerin haklarını korumak yolunu tutmuştur. Özellikle Bulgaristan'dan tarihte çeşitli dönemlerde ülkemize önemli göçler olmuştur. Bu çalışmada 1950-1951 yılında yaşanan göç ve sınırların kapanması sonucu iki ülke arasında parçalanan ailelerin birleştirilmesini amaçlayan 1969-1978 yılları arasında yaşanan Bulgaristan göçü ele alınmıştır. Bu çalışmada Trakya bölgesine iskân edilen ailelerle görüşmeler yapılıp sonuçları değerlendirilmiştir. 1969-1978 yılları arasında bir yakının daveti ile Türkiye'ye gelen göçmenlere çeşitli sorular sorularak, onların göç öncesi ve göçten sonraki yaşamları hakkında analizler yapılarak göçün etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: Göç, göçmen, Bulgaristan, Türkiye, parçalanmış aile

Summary:

Migrations; Usually due to natural conditions, economic and political reasons. While natural conditions and economic reasons often lead to internal migrations, political causes, especially land losses after war and war, and oppression and enforcement by the local people, lead to external migration. These movements affect both the distribution of population and the situation of settlement as well as economic, social, cultural and even political. Migrations; Are separated into internal migrations and external migration due to the reasons for their existence. In particular, natural conditions and economic reasons are often the main cause of internal migration, and sometimes external migration. War and political reasons, along with exceptions, are a major cause of immigration from outside to inside. Since the foundation of the Republic of Turkey, it has often been exposed to external migrations. For this reason, he has made many agreements with neighboring countries to regulate immigration and legal status of immigrants. Thus, both the immigration control and to protect the rights of migrants to keep the path. There have been significant immigrations from Bulgaria, especially in various periods in history. In this study, immigration in Bulgaria between 1969-1978, which aimed at the unification of the families that split between the two countries that resulted from the closure of the border between 1950 and 1951, was discussed. In this study, interviews were made with the families settled in Trakya region and the results were evaluated. Between 1969 and 1978, a number of immigrants came to Turkey with an invitation of a close friend, and they tried to understand their immigration influences by analyzing their pre-migration and post-migration lives. Key words: Migration, migrant, Bulgaria, Turkey, fragmented family