Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2002

1973-2002 yılları arasında izlenen 211 hodgkin hastalığı olgusunun retrospektif analizi ve ikinci tümör gelişim sıklıgının incelenmesi

A retrospective analysis of 211 hodgkins disease patients treated between 1973-2002 with emphasis on secondary tumor development

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 118180

Tezi Bul
Özet:

ÖZET Bu çalışmaya, 1973 -2002 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı poliklinik ve servislerinde kaydı bulunan 68'i kadın (% 32.2),143'ü erkek (% 67.8) toplam 21 1 HH olgusu alındı. Olgularımızın analizi ile şu sonuçlar elde edildi: -Olgularımızın tanı anında medyan yaşları 40 idi. Yaş dağılımı ise 3 ve 5. dekadlarda beklenen bimodal zirve yanında,7. dekadda küçük bir zirve daha yapmaktaydı. -Olgularımızın %51.2'si MSHH,% 25.6'sı NSHH,% 6.6'sı LZHH ve % 8.5'i ise LFHH tipindeydi. -Tanı anında olguların % 3.8'i evre I, % 28.5'i evre II, % 41.8'i evre III ve % 20.9'u evre IV'te idi.İleri evre olguların oranı % 62.7 olarak bulundu. -İlk tutulum yeri en sık servikal (% 47.4),aksiller (% 14.2) ve supraklavikuler lenf nodları(% 10.4) idi. -B semptom pozitifliği tüm olgularda % 63.98 görülürken,en sık LFHH'da (% 94.44) B semptom pozitifliği saptandı. -Mediasten tutulumu tüm olgularda % 35.54 görülürken,en sık tutulum % 55.6 ile NSHH'da saptandı. -Olgularımızda uygulanan primer tedavi yaklaşımları; sadece kemoterapi % 68.7, sadece radyoterapi % 2.4, kombine kemoterapi ve radyoterapi % 28 idi. -En sık uygulanan primer kemoterapi şeması (C)MOPP (% 57.3) iken, AB VD % 16.1, (QMOPP/ABV hibrid şema ise % 15.6 oranında kullanılmıştı. -Uygulanan primer tedavi yöntemleri ile tüm olgularda % 53.08 tam,% 9.5 kısmi yanıt elde edildi.En yüksek tam yanıt kombine kemoterapi ve radyoterapi 56uygulamaları ile elde edilirken (% 60 ve % 58.3),en düşük tam yanıt ise sadece radyoterapi ile (% 20) elde edildi. -Hastalık tipine göre yanıt oranlarına bakıldığında,en yüksek tam yanıt LZHH'da (% 71.42),en düşük ise LFHH'da (% 44.44) elde edildi. -Olguların serum (32 mikroglobulin,LDH,hemoglobin,hematokrit5lökosit ve trombosit değerleri karşılaştırıldığında,evre I+II ile evre IV arasında p2 mikroglobulin (p<0.03),LDH (p<0.04) ve trombosit değerleri (p<0.004) arasında anlamlı farklılıklar bulundu. -B semptomu pozitif olgularda ise P2 mikroglobulin düzeyi negatif olgulara göre anlamlı derecede (p<0.01) yüksek bulundu. -Korrelasyon analizlerinde hastalık evresi_serum LDH düzeyi (r=0.348,p<0.001), |32 mikroglobulin-LDH düzeyi (r=0.384,p<0.002),yanıtın devam süresi-genel sağkalım süresi (r=0.588,p<0.0001) ve hastalıksız sağkalım-genel sağkalım süreleri (r=0.960,p<0.0001) arasında anlamlı doğrusal ilişkiler bulundu. -53 olgumuzda(% 25.2) nüks saptandı.Nüks sıklığı en yüksek LZHH'da (% 57.14) en düşük ise NSHH ve LFHH'da (% 22.22) bulundu. -Nükseden olgularda uygulanan tedavi modaliteleri ile % 30.19 tam,% 9.4 kısmi yanıt elde edildi. -Tüm olgularımızın son durumları incelendiğinde % 28.9'u sağlıklı, % 22.3'ü vefat etmiş,% 43. 6' sı ise drop olmuştu. -En uzun genel sağkalım LZHH'da (ortalama 238 ay),en kısa ise LFHH'da (medyan 34 ay) bulundu.NSHH ile LZHH arasında (p<0.03) ve LZHH ile LFHH arasında (pO.001) anlamlı sağkalım farklılıkları bulundu. -En uzun hastalıksız sağkalım MSHH'da (medyan 201 ay) bulunurken,en kısa LFHH'da (ortalama 21 ay) bulundu. 57-Evrelere göre bakıldığında en uzun medyan genel ve hastalıksız sağkalım evre I+II'de (223 ve 203 ay),en kısa ise evre IV'te (1 14 ve 68 ay) bulundu ve bu iki evre arasındaki genel sağkalım farkı anlamlıydı (p<0.007).Evre IlI'te ise 132 ve 123 ay bulundu. -B semptomu pozitif olgularda genel ve hastalıksız sağkalım ile (medyan 1 16 ve 1 14 ay) negatif olgular (medyan 169 ve 167 ay) arasındaki fark anlamlı değildi. -Tüm olgular incelendiğinde 5 yıl genel sağkalım % 63.41 iken, 10 genel sağkalım oranı % 54.95 idi. -Olgularımızda medyan ikinci tümör gelişme zamanı 84 ay bulundu. İkinci tümör gelişimi erken yaşlarda primer tedavi alanlarda (medyan 36) ve kadınlarda daha yüksekti. -Tüm olgularımızda 2 NHL,3 meme kanseri,2 akciğer kanseri,2 cilt tümörü ve 1 mide kanseri olmak üzere toplam 10 olguda (% 8.4) ikinci tümör saptandı. -İkinci tümör gelişen 10 olgumuzdan 6 tanesinde primer tedavide alkilleyici ajan kullanıldığı saptandı.Akut lösemi hiçbirinde görülmedi. -İkinci tümör gelişen 1 0 olgudan 6 tanesinin primer tedavide radyoterapi aldığı ve bunlardan ikisi meme Ca ve ikisi AC Ca olmak üzere 4 tanesinde gelişen ikinci tümörün radyoterapi sahası içinde yer aldığı bulundu. -Sadece kemoterapi alan olgulara göre,sadece radyoterapi alanlarda (p<0.003) ve önce radyoterapi, sonra kemoterapi alanlarda (p<0.002) anlamlı olarak daha fazla ikinci tümör gelişimi olduğu saptandı. 58

Summary:

SUMMARY This study includes the analysis of 21 1 cases of Hodgkin's Disease (HD) that were treated between 1973 and 2002 in Cerrahpaşa Medical School, Department of Oncology. The population analyzed consisted of 68 female (32.2%) and 143 male (67.8%) patients. -Median age at diagnosis was 40. Age at diagnosis showed the well known peaks in the 3 rd and 5th decades but in this study, a small peak in the 7th decade was observed as well. -When grouped by histologic type, 51.2% of the cases had Mixed Cellularity Hodgkin's Disease (MCHD), 25.6% had Nodular Sclerosing HD (NSHD), 6.6% had Lymphocyte Rich HD (LRHD) and 8.5% had Lymphocyte Depletion histology (LDHD). -At diagnosis 3.8% of the patients had stage I disease, 28.5% had stage II disease, 41.8%) had stage III disease and 20.9% had stage IV disease, showing that 62.7%) of the patients had advanced disease at diagnosis. -Most common sites of initial involvement included the cervical (47.4%), axillary (14.2%>) and supraclavicular (10.4%) nodes. -63.98% of the patients described B symptoms which was most commonly seen in patients with LD histology (94.44%). -Mediastinal involvement was seen in 35.54% of patients at diagnosis, 55.6% of which were patients with NSHD. -The preferred modality of treatment was chemoterapy-only in 68.7% of the cases, with 2.4%o receiving only radiotherapy and 28% treated with combined chemo- radiotherapy. -Most commonly administered chemotherapy was (C)MOPP (57.3%>), ABVD was 59used in 16.1% of the cases and the hybrid (C)MOPP/ABV regimen in 15.6%. -A complete response with primary therapy was achieved in 53.08% of patients, with 9.5% of the patients having partial response. Combined chemo-radiotherapy patients had the highest rates of complete response (60% and 58.3%), whereas 20% of the patients treated with irradiation-only had a complete response. -LRHD patients had the highest rate of complete response (71.42%), lowest rates were seen with LDHD (44.44%). -A comparision of serum p2 microglobulin, LDH, hemoglobin, hematocrit, leukocyte, and thrombocyte values in stage I+II versus stage III+IV patients revealed a significant difference in LDH, P2 microglobulin and thrombocyte values between two groups (p<0.03, <0.04 and O.004 respectively). -Patients with B symptoms had a significantly higher P2 microglobulin measurement (p<0.01) compared to those without B symptoms. -Correlation analysis of the data showed linear correlation between the following pairs of parameters; disease stage and serum LDH (r=0.348, pO.OOl), p2 microglobulin and LDH levels (r=0.348, p<0.002),persistence of response and overall survival (r=0.558, pO.0001) and disease free survival-overall survival (r=0.960, pO.0001) -53 of the patients relapsed during follow-up. Relapse was most common with LRHD (57. 14%>) and infrequent in patients with NSHD and LDHD (22.2%) histologies. -Treatment of relapses resulted in a CR in 30.19% of the cases and partial responses were seen with 9.4%. -Currently 28.9%) of the patients are alive, 22.3% are dead and 43.6%) are lost to follow-up. -Longest overall survival was observed in patients with LRHD (mean 238 mo.) whereas LDHD patients had the shortest (median 34 mo). Statistically significant 60difference was noted in respect to overall survival between NSHD/LRHD (p<0.03) and LRHD vs LDHD patients (p<0.001). -NSHD patients had the longest disease free survival (median 201 mo.) compared to LDHD, who were the poorest disease free survivors (median 21 mo.) -Groping according to stage, longest overall and disease free survival times were seen in patients with stage I+II disease (223 and 203 months respectively), which were shortest in stage IV patients (1 14 and 68 months), Stage I+II patients differed significantly from stage IV patients in overall survival (p<0.007). Disease free and overall survival times were 132 and 123 months respectively for stage III patients. -Patients with or without B symptoms didn't have any significant difference in overall or disease free survival. -Analyzing all cases, rate of survival was 63.41% at five years and 54.95% at ten years. -Median time to secondary tumor development was 84 months. Secondary tumors were more common in patients treated at early age (median 36) and in females. -10 cases (%8.4) of secondary tumors were seen including 2 patients with NHL, 3 patients with breast cancer, 2 patients with lung cancer, 2 patients with skin cancer and 1 patient with gastric cancer. -6 of the 10 patients with secondary tumors had received alkylating agents for primary treatment. There were no cases with acute leukemia. -6 of the 10 patients with secondary tumors had received radiotherapy and in four of these patients 2 with breast and 2 with lung cancer, the. secondary tumor occured in the irradiated field. -Patients who received radiotherapy only and radiotherapy plus chemotherapy had a significantly increased rate of secondary tumor development compared to patients 61receiving chemotherapy alone respectively (p<0.003 and p<0.002). 62