Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1974-1999 yılları arasında Türkiye'deki tamamlanmış intiharların coğrafi yerleşim birimlerine ve cinsiyete göre dağılımı

The distribution of completed suicides in Turkey between 1974-1999 according to geographical residential units and gender

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123735 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

93 ÖZET "1974-1999 Yılları Arasında Türkiye'deki Tamamlanmış İntiharların Coğrafi Yerleşim Birimlerine ve Cinsiyete Göre Dağılımı" İntihar oranlan sadece Avrupa ülkelerinde değil, tüm dünya ülkelerinde artma eğilimindedir Dünya Sağlık Örgütü intiharları en önemli halk sağlığı sorunu olduğunu açıklamıştır Cinsiyet, intiharlarda önemli risk faktörlerinden biridir Konuya ilişkin istatistikler genel olarak toplam intihar davranışında kadınların, tamamlanmış intiharlarda ise erkeklerin oranının yüksek olduğunu göstermektedir Yapılan araştırmalar sonucu bazı ülkelerin intihar oranlarındaki cinsiyet dağılımlarının istatistiklerle uyumlu olmadığı da bilinmektedir Bu nedenle intiharlarda cinsiyet dağılımındaki faklılıkları değerlendirmede; ülkelerdeki coğrafi yerleşim birimlerinin özellikleri, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadının statüsü gibi sosyodinamik öğelerin de göz önünde bulundurulması gereklidir Bu araştırmadaki temel amaç 1974-1999 yılları arasında Türkiye'de coğrafi yerleşim birimlerine (bölge, şehir, köy) ve cinsiyete (kadın-erkek) göre tamamlanmış intiharların dağılımlarının saptanmasıdır Araştırmada, epidemiyolojik araştırmaların birinci grubunda yer alan tanımlayıcı (deskriptif) araştırmalardan "kesitsel araştırma" modeli kullanılmıştır Araştırma evrenini; Türkiye'deki 1974-1999 yılları arasında 26 yıllık bir zaman diliminde Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) 'intihar' ve 'nüfus' istatistiklerinde yer alan kişiler oluşturmuştur Araştırmada, materyal olarak DİE'nin 1974 ile 1999 yılları arasında düzenli olarak yılda bir kez yayınladığı "İntihar İstatistikleri" ile 1970 ve 1990 yılları arasında beş yılda bir yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre hazırlanmış "Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Niteliklerine Ait İstatistikler" adlı kitapçıkları kullanılmıştır "1974-1999 Yılları Arasında Türkiye'deki Tamamlanmış İntiharların Coğrafi Yerleşim Birimlerine ve Cinsiyete Göre Dağılımı" adlı araştırma sonucunda elde edilen en önemli sonuçlar şunlardır: Türkiye'de 1974-1999 yılları arasında tamamlanmış intiharların ortalaması %000'de 2,28 dir İntihar oranları, son yıllara doğru yavaş ama giderek artma eğilimindedir Belirtilen zaman diliminde erkek intihar oranları, kadın intihar oranlarına göre daha homojen bir dağılım göstermiş, tüm yıllar için erkek intihar oranı kadın intihar oranından yüksek94 bulunmuştur Erkeklerin toplam intihar oranı ortalaması %000'de 2,72, kadınların toplam intihar oranı ortalaması %000'de 1,83, erkek/kadın intihar oranı ise %000'de 1,48'dir Şehir ve köy olarak iki kategoriye ayrılan daimi ikametgah bakımından Türkiye'de 1974-1999 yılları arasında şehirlerdeki intihar oranı, köylerdeki intihar oranından yüksektir Şehir toplam intihar oranı ortalaması %000'de 3,05 ; köy toplam intihar oranı ortalaması ise 1,36'dır Belirtilen zaman dilimindeki yılların tamamında; şehir intihar oranlan köy intihar oranlarından, şehirdeki erkek ve kadın intihar oranları köydeki erkek ve kadın intihar oranlarından fazladır Şehirde toplam erkek intihar oranı %000'de 3,68; toplam kadın intihar oranı %000'de 2,37'dir Köydeki erkek ve kadın intihar oranları arasındaki fark şehirdekine göre azalmıştır Köylerde toplam erkek intihar oranı %000'de 1,50 ; toplam kadın intihar oranı %000'de 1,21'dir Ayrıca şehirdeki erkek ve kadın intihar oranları ile köydeki erkek ve kadın intihar oranları farkları arasındaki fark da istatistiksel olarak anlamlıdır İllerdeki intiharların dağılımı 1974-1977 ile 1994-1999 yılları arasında iki grup halinde incelenmiş, ilk 67 ilde iki yıl grubu arasında Manisa ili dışında (1,44) tüm illerdeki erkek/kadın intihar oranlarının değiştiği görülmüştür İlk 67 ilde erkek/kadın oranının en çok arttığı il Gümüşhane (3,00-5,98) ; en çok azaldığı il ise Kırşehir'dir (5,96-1,28) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

95 SUMMARY "The Distribution of Completed Suicides in Turkey between 1974-1999 According To Geographical Residential Units and Gender" Suicide rates tend to increase not only in European countries but also in all countries of the world The World Health Organization (WHO) has declared suicide as the most important public health problem Gender is one of the important risk factors in suicides The statistics related to the subject shows that, in general, women's ratio is higher in total suicidal behaviors, whereas, men's ratio is higher in completed suicides Still, according to the results of some researches, it has been known that the gender distributions of suicide rates in some countries are not in line with the statistics mentioned above Therefore, while evaluating the differences among the gender distributions of suicide rates, socia-dynamic factors such as the properties of geographical residential units, social roles of different genders and status of women in these countries should also be taken into consideration In this study, the main goal is to find out the distribution of completed suicides in Turkey according to geographical residential units (region, city and village) and gender (male-female) In the study, cross sectional research model, which is a descriptive one, is used The sample of the study is formed of the persons who committed suicide in Turkey between 1974 and 1999, a 25-year period, according to the records of State Statistics Institute (SSE) The annual "suicidal statistics" booklets that have been regularly published by SSE for these years are used as the main material The most important results of the research, "The Distribution of Completed Suicides in Turkey between 1974-1999 According To Geographical Residential Units and Gender" are listed below : Between the years 1974-1999, the average of completed suicides in Turkey is 2,28 %000 In recent years, the suicide rates have been in a slowly increasing trend For the same time interval, suicide rates for men have shown more homogeneous distribution than the suicide ratio for women, and for all the years it has been found that the suicide ratio for men is higher than that for women The total suicide rates for men and women are 2,72 %000 and 1,83 %000, respectively Suicide rate of average of man/woman of Turkey is 1,48 %000 96 The suicide ratio in cities is higher than the ratio in villages in Turkey between the years 1974-1999 according to the continuous residence divided in two categories as city and village The average of total suicide ratio in cities and that of villages are 3,05 %000 and 1,36 %000, respectively For all the years in the time mentioned here, the suicide rates in cities are the suicide rates in villages, also the suicide rates for men and women in cities are higher than those in villages The total suicide ratio for men in cities is 3,68 %000 and the total suicide ratio for women in cities is 2,37 %000 The difference between the suicide ratio of men and women in villages has been decreased as compared to the suicide ratio in cities The total suicide for men in villages is 1,50 %000 and the total suicide rate for women in villages is 1,21 %000 Moreover, the change between the differences of the suicide rates for men and women in cities and of suicide rates for men and women in villages is significant statistically The distribution of suicides in cities has been studied in two groups between the years 1974-1977 and 1994-1999 It has been observed that man/woman suicide rates have changed in all the cities for the first 67 cities except the city Manisa (1,44) between the two groups of the years Among the firs 67 cities, Gümüşhane (3,00-5,98) has the highest man/women suicide rate and Kırşehir (5,96-1,28) has the lowest ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.