Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

1975-1980 dönemi sosyo-kültürel ortamında Birikim Dergisi'nin yeri ve önemi

The impact of Birikim Monthly within the socio-cultural milieu of 1975-1980 period

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 219733 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, 1970'li yıllar Türkiye'sinde entelektüel niteliği öne çıkan bir kitle iletişim aracıolarak Birikim Sosyalist Kültür Dergisini, siyasî, sosyo-kültürel ve entelektüel tarihî arkaplançerçevesinde dönemin koşullarını da dikkate alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Dünyada veTürkiye'de siyasî arena, sosyalist hareketler ve entelektüel bir gelenek olarak Marksizmindurumu incelenerek bu çerçevede Birikim dergisi değerlendirilmeye alınmıştır.

Summary:

The present study aims to analyse the monthly Birikim Socialist Culture, as a medium of masscommunication, against the political, social, intellectual background of, and the historicalconditions surrounding, 1970s. The political environment in Turkey and in the world,socialist movements, and Marxism as an intellectual tradition were analysed and the monthlywas evaluated in this framework