Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

1980-90 arası Türkiye'de kadın hareketinin gelişim süreci ve 2000'lere yansıması: Farklılıklar, tartışmalar,ayrışmalar

The development process of women's movement in Turkey between 1980-90 and the reflections in the 2000s; differences, separations, controversies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146897 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez temel olarak Türkiye'de kadın hareketinin bugününe ve gelecek on yılına ilişkin bir değerlendirme yapabilmek için eldeki tarihsel ve güncel veriler üzerinde durmuştur. Birinci bölüm bu tarihsel alt yapının temel dinamikleri hakkında ipucu olabilecek karakteristik özelliklerin değerlendirilmesine ayrılmıştır. İkinci bölümde 1980 sonrası kadın hareketinin özgün yönleri kendisinden Önceki dönemlerle karşılaştırmalı bir biçimde ele alınmış ve dönem içindeki çelişki, çekişme ve tartışmalar yer yer tanıklıklara da yer verilerek incelenmiştir. Üçüncü bölümde 1980'lerden 1990'lara geçişle kadın hareketinde değişen nitelik incelenmiş ve bunların nedenleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümdeyse, önceki bölümlerde değerlendirilen dönemsel geçişlerin günümüz Türkiye'sindeki kadın politikalarına nasıl yansımakta olduğu incelenmiş ve bunun ileride nasıl bir seyir izleyebileceği üzerine öngörüler ve eldeki verilerden yola çıkılarak politika önerileri sunulmuştur. ıı

Summary:

This thesis mainly focuses on the historical and contemporary data at hand, to shed light on the current situation and the future of women's movement in Turkey. The first chapter provides the reader with the relevant data on historical background for the evaluation of the characteristics of the dynamics of the social movement. In the second chapter, the original characteristics of post- 1980 women's movement in Turkey have been studied in comparison with the previous era, and the conflicts, disputes and controversies have been taken into consideration with some relevant testimonies. In the third chapter, the changing qualities of the women's movement with the transition from 1980's to 1990's have been studied, and followed up with an interest in their causes. In the fourth and the last chapter, the reflections of the effects of previously mentioned transitional decades on contemporary women's politics in Turkey have been studied, some foresights have been put forward and some specific policies have been proposed. in