Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

1980 sonrası çağdaş Türk sanatında sosyokültürel ve estetik bağlamda arabesk kültür etkileri

Arabesque culture effects on modern Turkish art in sociocultural and aesthetic contexts after 1980's

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 391310 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkiye'de 1960'ların sonunda bir halk hareketi olarak ortaya çıkan arabesk müziğinin 1980'lerde toplumsal anlamı değişmiş, zamanla bir kültüre dönüşmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yaşanan toplumsal ve siyasal gelişmeler arabeskin kültürel zeminini belirlemiş, 1980 sonrası siyasetten sanata kadar yaşamın her alanına sıçrayarak etkileri günümüze kadar gelmiştir. Arabeskin ülke genelinde bu derece yaygınlaşmasında devlet politikalarının, sinemanın, teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının büyük etkisi olmuştur. Çağdaş Türk Sanatında arabesk özellikle 1990'larda ortaya çıkan disiplinlerarası yaklaşımın etkisiyle sosyokültürel ve estetik bağlamda ele alınmıştır. Arabesk kültürün yapı taşlarını oluşturan göç olgusu, gecekondulaşma, kentleşme, modernleşme gibi kavramlar 1980 sonrası sanatçıların çalışmalarına konu olmuştur. Günlük hayatımızın bir yerinde muhakkak deneyimlediğimiz arabesk kültürel durum hala Türkiye'nin toplumsal gerçeği olmaya devam etmektedir.

Summary:

Emerging as a civil movement in 1960s' Turkey, arabesque music's social meaning has altered in the 1980s, eventually turning into a culture in itself. Social and Political developments that have taken place since the early days of the republic have formed the cultural background of arabesque, and after 1980 to this day, its influence has spread to all aspects of life, from politics to art. Arabesque's proliferation as such was heavily affected by state policies, cinema, technology, and mass media. In Contemporary Turkish Art, with the influence of the interdisciplinary approach that has emerged in the 1990s, arabesque was discussed in the context of socio-culturalism and aesthetics. Concepts that are the building blocks of arabesque culture, such as migration, ghettoization, urbanization and modernization have been the subjects for artists after 1980. Arabesque cultural condition, which one still experiences at a certain point in their daily life, continues to be the social reality of Turkey.