Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalı

1980 sonrası sosyal değerler ve sosyal çözülme: Öğretmenler üzerine uygulamalı bir araştırma

Social values and social disintegration after 1980: An applied research on teachers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 264927 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sosyal çözülme özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte gelen hızlı sosyal değişme süreciyle önem kazanmış kavramlardan biridir. Üretim, teknoloji, haberleşme gibi alanlardaki hızlı değişim sürecinin yanında; 1. ve özellikle 2. Dünya Savaşı'yla beraber ülkelerin yaşadığı ağır ekonomik ve sosyal bunalımlar, toplumların temel dinamiklerini oluşturan inanç, norm ve sosyal değerlerde de değişmelere sebep olmuştur. Bu çerçevede sosyal çözülme, bir anlamda toplumu ayakta tutan inanç ve değer sistemlerinin etkinliklerinin kısmen ya da tamamen yok olduğu, yerine gelen değerler sisteminin sosyal yapı ile uyum sağlayamadığı durumu ifade etmektedir. Çok partili siyasi düzene geçiş ve sonrasında Türkiye ekonomisinin 1950'den itibaren hızla dışa açılmasıyla girilen değişim sürecinde ciddi ekonomik ve sosyal problemler de yaşanmıştır. 24 Ocak 1980'de uygulamaya konan bir dizi ekonomik önlem, devam eden siyasal istikrarsızlık ve sosyal çatışma hali nedeni ile planlanan etkiyi gösterememiş ve 12 Eylül 1980'deki son askeri müdahaleyle birlikte Türk toplumu yeni bir sosyal değişme sürecinin içine girmiştir. 1980 sonrasındaki ekonomik paradigma değişimi, sosyal yapıya uygun olmayan ve kültürel boyutu ihmal edilen içeriği nedeniyle, getirdiği modele uygun değer biçimleri ve zihniyetin gelişmesine imkan vermiştir. Beri yandan küreselleşmenin sosyal boyuttaki etkileri ile birlikte toplumumuzda, gelenekli değer sistemlerinin, normların, milli kimliğe ilişkin özelliklerin yeni bir iktisat düzeni uğruna tüketilmeye çalışıldığı, anomi ve çözülmeye dair işaretlerin görüldüğü bir dönem başlamıştır. Bu çalışmada Türkiye'de sosyal yapıyı oluşturan dinamiklerin 1980 sonrası süreçteki değişiminin sosyal çözülme yönündeki etkilerini ve özellikle sosyal değerlerdeki değişmenin sosyal boyutunu, sosyal çözülmeyi önlemede sahip oldukları önemli rol gereği öğretmenlerin algı düzeyinden göstermeyi amaçlamaktayız.Sosyal yapı, sosyal değişme, sosyal çözülme, sapma, anomi, sosyal bütünleşme, küreselleşme, kültür, değer, norm çalışmadaki ana kavramlardır.

Summary:

The concept of social disintegration has gained importance especially within the process of rapid social changes that came up with the Industrial Revolution. Along with the developments in production, technology, communication areas; the heavy economic and social crises caused by the World War I and especially II has led to changes in the basic dynamics of societies such as; beliefs, norms and social values. In this context, social disintegration expresses a situation in which beliefs and values that sustain the effectiveness of the social system, is partially or completely destroyed and the new value system is unable to comply with the social structure. After transition to the multiparty political system and the affects of rapid foreign expansion of the Turkish economy since 1950?s, serious economic and social problems has also been experienced. The economic precautions that put into practice in 24th January 1980 did not turn out as planned because of the ongoing political instability and social conflict and with the military coup in 12th September 1980 Turkish society has entered into a new social change process. Because of having an incompatible content with the social structure and neglected cultural dimension; the economic paradigm shift after 1980 have led to the development of new values and mentalities related to the model it offers. Along with the effects of globalization in social dimension, attempts to consume traditional value systems, norms, national identity attributes for the sake of new economic order and signs of anomie and disintegration has started to be recognized. In this dissertation, our aim is to present the social disintegration and the post-1980 changes in dynamics that make up the social structure in Turkey and moreover, the social dimension of the changes in social values from teacher?s perception, because of their significant role in avoiding social disintegration.Social structure, social change, social disintegration, deviation, anomie, social integration, globalization, culture, values, norms are the main concepts in the study.