Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

2005

1980 sonrası Türk sanatı'nda sanatçının yaratımında kendilik temsili

The representation of self in the artistic creation in post-1980 Turkish art

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 158607

Tezi Bul
Özet:

oz 1980 Sonrası Türk Sanatı'nda Sanatçının Yaratımında Kendilik Temsili başlıklı bu çalışma, yakın dönem Türk sanatının ana izleklerinden birini irdelemektedir. 1980 sonrası dönemde toplumun hemen her kesiminde karşımıza çıkan bireysel yönelim sanata da yansımış, sanatçı iç dünyasına, kendisine evrilen bir sürece girmiştir. Bu dönemden itibaren yoğunluk kazanan ve günümüze dek büyük bir ivmeyle yükselişe geçen, sanatçının yaratımında kendilik temsilinin ortaya çıkış nedenleri ve bu temsilin ele almış biçimleri sosyo-kültürel ve psikolojik olguları içinde banndırmaktadır. Bu olgunun ortaya çıkış nedenleri farklı eksenlerde yürüyen, ancak paralel yol alan ve 1980 sonrasının toplumsal değişimini de içine alan bir yapıdadır. Bu değişimin temel dinamikleri, 1980 askeri müdahalesinin ardından gelen depolitikleşme süreci ve toplumun bütün kurumlarını içine alan bireycilik, bireyselleşme ve birey olma çabalarında görülebilmektedir. Sanatta bireyselleşmeyi, bireysel yol alışları ve kendine yönelmeyi tetikleyen bu durum, 1990'lardan itibaren küreselleşme ve postmodernist teorilerin aracılığıyla çeşitlenmiş; bir birey olarak sanatçının kendi dünyasını merkeze alarak, kültürel kimlik, cinsel kimlik, toplumsal bellek, kişisel mitoloji, kurmaca kimlik gibi, kimi zaman politik yönelimleri de içine alan, farklı mecralara doğru evrilmiştir. Bu olguların tümünü içinde barındıran ve bir kavram olarak kendilik temsili, 1980 sonrası çağdaş Türk sanatım belirleyen ve çerçevesini çizen önemli bir olgudur. Bu çalışma, bu olguları yapıtlarında kullanan sanatçıları büyüteç altına almakta ve bu yönelimlerini hangi bağlamlar çerçevesinde ürettiklerini irdelemeye çalışmaktadır. m

Summary:

ABSTRACT This study entitled The Representation Of Self In The Artistic Creation In Post-1980 Turkish Art delves into one of the main themes in recent Turkish art. The individualistic trend that pervaded almost every section of society in the post- 1980 period found its reflections in art, as well, with the artist entering a process that evolved into his/her inner world, the self. The reasons for the emergence of the representation of self that assumed intensity as of this period and rose with considerable momentum until today and the ways of handling this representation incorporate socio-cultural and psychological phenomena. The reasons that brought this phenomenon into being display a structure that advances along separate yet parallel axes and embraces the social transformation that took place after 1980. The dynamics underlying this change may be discerned in the depoliticizing process that came in the aftermath of the military intervention in 1980 and the aspiration toward individualism, individualization, and becoming an individual that swept across all institutions of society. This state of affairs that triggered individualization, individual quests, and an orientation towards the self became diversified through globalization and post-modernist theories as of the 1990s and evolved into different avenues that were at times political such as cultural identity, sexual identity, social recollection, personal mythology and fictitious identity, all centered around the own world of the artist as an individual. The representation of self that incorporates all these phenomena and stands as a concept in its own right is a significant phenomenon defining contemporary post- 1980 Turkish art and delineating its perimeter. The present study focuses on the artists who used these phenomena in their works and tries to analyze the contexts in which they assumed their particular orientations. IV