Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sinema Televizyon Anabilim Dalı

1980 sonrası Türk sineması'nda zenginlik temsilleri üzerine bir alımlama çalışması

A reception study on wealth representations in Turkish cinema after 1980

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463491 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada toplumsal eşitsizliklerin en önemli belirleyicilerinden bir tanesi olan zenginliğin Türk sinemasındaki temsilleri ve bu temsillerin izleyiciler tarafından ne şekilde okunduğu ele alınmıştır. 1980'den günümüze Türk Sineması'nda ülkede değişen siyasal, ekonomik ve toplumsal yapının, değişen zenginlik olgusunun ve zenginliği somut olarak gösteren yaşam tarzlarının nasıl temsil edildiğinin ve bu temsillerin sosyal bir özne olan izleyiciler tarafından nasıl anlamlandırıldığının araştırılması bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Ele alınan filmlerde toplumsal dinamiklerin analizi ile zenginliğin toplumsal temsillerinin izleri sürülmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle tezin örneklemine giren filmlerin betimsel analizi yapılmıştır. Ardından bu filmler arasından seçilen üç film üzerine alımlama çalışması kapsamında kentli 50 yaş üzeri izleyicilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın alımlama analizi kısmı için Janet Staiger'ın tarihsel materyalist yaklaşımından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda hem filmlerin analizi ve hem de izleyiciler ile yapılan görüşme birbirleriyle ilişkilendirilerek bulgulanmış ve yorumlanmıştır. Söz konusu bulguların hem Türk sinemasında farklı dönemlerdeki zenginlik temsilleri konusunda, hem de izleyici araştırmaları konusunda literatüre katkı getirmesi beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Temsil, Alımlama Çalışmaları, Zenginlik, Sinema ve İzleyici

Summary:

This study discuss the representation of the wealth, one of the most important determinants of social inequalities, in Turkish cinema and how these representations are read by the audience. Investigation of how changing political, economical, and social structures and the case of changing wealth with lifestyles representing wealth perceptibly are represented in Turkish cinema of 1980's and of today consist the problem of this study. The analysis of social dynamics and social representations of wealth are tried to be traced in the movies evaluated. In the scope of the study, descriptive analysis of the films covered by the samples of the thesis is made. Subsequently, in-depth interviews were conducted with the urban audiences, who over the age of 50, in the scope of the reception analysis on the three selected movies. Janet Staiger's historical materialist approach is used for the reception analysis of the study. Both the analysis of the films and the interviews with the audience were interpreted in relation to each other. It is expected that the findings will contribute both to the representations of wealth in different periods in Turkish cinema as well as to the literature on audience researches. Key Words: Turkish Cinema, Representation, Reception Studies, Wealth, Cinema and Audience