Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çankaya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1980 sonrası Türkiye'de kadın hareketi ve özel olanın politikleşmesi

The women's movement after 1980 in Turkey and politisation of what is private

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 573507 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışması Türkiye'de kadın hareketinin 1980'lerle birlikte yükselişe geçtiği ve Türkiye'de özellikle 1980 sonrası feminist hareketin kat ettiği yolla önemli adımlar atılmış olduğu fikrinden hareket etmektedir. Birinci bölümde, araştırmanın kapsamı ve çerçevesi doğrultusunda dönemin alt yapısının temel dinamikleri hakkında karakteristik özellikte bilgiler yer almış, bu dinamiklerin bağımsız bir kadın hareketinin ortaya çıkması ve gelişimi için elverişli bir ortam hazırlayıp hazırlamadığına bakılmıştır. Siyasal, kültürel ve toplumsal değişimler göz önünde bulundurularak, 1980 sonrası Türkiye'de basında yaşanan değişimler paralelinde feminist yayıncılığın gelişimi ve kadın hareketine katkısı ele alınmıştır. İkinci bölümde, Türkiye'de 1980 sonrası kadın hareketi, politik ortamın sağladığı olanaklar ve dönemin kadın hareketinin sahip olduğu farklı bilinci ve devinimi en iyi şekilde ifade eden "Özel Olan Politiktir" sloganı göz önüne alınarak incelenmiş, söz konusu döneme ait olan kadın hareketinin Türkiye'de kadın hareketinin tarihsel süreci içindeki önemli konumu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise 1980'lerde başlayan bir sürecin 1990'lara yansıması ve yarattığı etkiler ele alınmıştır. 1980'lerdeki mücadelelerini sürdüren kadınlar kalıcılaşma yoluna giderek kurumsallaşma açısından önemli adımlar atmışlardır. 1980'lerdeki mücadeleler ve oluşturulan feminist politika önerileri, 1990'larda politik düzleme taşınmış ve pek çok alanda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler doğrultusunda önemli kazanımlar sağlanmıştır. 1980'lerin feminist mücadeleleri sonraki dönemlerin yaşanan tartışmaları ve gelişmeleri için temel olmuştur. Çalışmanın temel amacı, 1980 sonrası Türkiye'de "Özel Olan Politiktir" sloganı ile hareket eden kadın hareketinin bir değerlendirmesini yaparak yarattığı etkileri ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Türkiye'de kadın hareketi, feminizm, "özel olan politiktir", özel olanın politikleşmesi

Summary:

This dissertation study is with reference to the idea that the women's movement in Turkey began to rise in 1980s and significant steps have been taken through the way the feminist movement has covered particularly after 1980 in Turkey. In the first chapter; it takes place information of characteristic nature about the basic dynamics of the infrastructure of the period in line with the scope and framework of the study, and it has been examined whether such dynamics have prepared or not a proper medium for an independent women's movement could emerge and developed. By taking into account the political, cultural and social changes, it has been dealt with the development of the feminist publishing and its contribution to the women's movement in parallel with the changes experienced in the press in Turkey after 1980. In the second chapter, the women's movement after 1980 in Turkey, has been examined by taking into account the slogan of "The Personal Political" which expresses in the best way the distinct awareness and action which the women's movement of the period possessed and the means the political medium has provided, and it has been sent efforts to reveal the significant position of the women's movement of the said period within the historical process of the women's movement in Turkey. And, in the third chapter, it has been scrutinized the reflection of this process which began in 1980s to 1990s and the impacts it has created. Women who kept on their struggles of 1980s, has taken significant steps in terms of institutionalization by making them, their said struggles, permanent. The struggles of 1980s and the feminist policy proposals generated, have been taken into a political arena in 1990s and significant gains have been acquired in line with the legal regulations accomplished in many areas. The feminist struggles of 1980s, have constituted the foundation of the debates and developments experienced in the subsequent periods. The fundamental objective of the study is, to reveal the impacts it has created the women's movement acting by the slogan of "The personel is political" in Turkey after 1980s by making an assessment of it. Key Words: Women's movement in Turkey, feminism, "The personel is political", politisation of what is private