Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı

1980 sonrası Türkiye'de kadın sivil toplum kuruluşları ve Türk Hukuk Sistemine etkileri

Non-govermental women organizations and their effects on the System of Law in Turkey after 1980

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 278489 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Türkiye'de 1980'li yıllarda ortaya çıkmış 2. dalga kadın hareketinin özellikle 1990 sonrası dönemde Türk hukuk sistemini nasıl etkilediği tartışılmaktadır. Kadın kuruluşlarının Türk Anayasası, Medeni Kanunu, İş Kanunu, Belediyeler Kanunu ve Ceza Kanunu gibi ulusal mevzuatın değiştirilmesindeki etkileri incelenmiştir. Kadınların bu çerçevede oluşturdukları talepleri, bunları kamuoyuna duyurma biçimleriyle birlikte incelenmiştir. Ayrıca, uluslararası mevzuatın hayata geçirilmesi için yaptıkları çalışmalar da açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Türkiye'de 1990 sonrası kadın hareketinin Türk hukuk sitemine etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır.

Summary:

The assertion herein is based on the discussion of the way that it affects, particularly after 1980, The Turkish law system, second wave women movements arose in the 1980s. The impact of women?s organizations in the amendment of national legislation such as Turkish Constitution, Civil Code, Labor Law, Municipal Law and Penal Code are examined. This is examined with womens demands constituted in this frame and the forms of declaration to public of said. Beside this, their work for implementation of international regulations are also try to be explained. In this context what attempted was to understand the effect of the women movement after 1980, on the system of law in Turkey.