Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

1980 sonrası Türkiye'de sivil toplum anlayışının dönüşümü: Meslek odaları örneği

The Transformation of civil society comprehension in Turkey after 1980: An occupation associations sample

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 141130 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu araştırma 1980 sonrası meslek odalarındaki değişimlerin neler olduğunu saptama amacına yönelmiştir. Araştırmada ilgili literatürün taranması ve alanda elde edilen bilgiler yoluyla bulgular saptanmıştır. 1980 sonrası Türkiye ekonomik, siyasal, kültürel düzeyde dönüşümlerin yaşandığı yeni bir döneme girmiştir. Buna bağlı olarak sivil toplum da yeniden biçimlendirilmiş, yeni anlam yüklemeleri kazanmıştır. Sivil toplum piyasa ie özdeşleştirilmiş, sivil toplum kuruluşları da apolitik, tek amaçlı ve tek işlevli bir yapıya sokulmuştur. 1980 sonrasında meslek odalarındaki değişimin temelini de, devletin meslek odalarını yeniden yapılandırmaya yönelik girişimleri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda meslek odalarına ilişkin düzenlemeler yapılan yasa değişiklikleri ve çıkartılan kanun hükmünde kararnameler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Meslek odalarının 1980 sonrasında faaliyetleri mesleki konularla sınırlandırılmış, siyasi faaliyetleri engellenmiştir. 1980 öncesine oranla etkinlik düzeyleri gerileyen meslek odaları devletin idari ve mali denetimine alınması ile özerk yapısından uzaklaştırılıp, tamamen bir kamu kurumuna dönüştürülmüştür. 1995 yılında meslek odalarına getirilen siyaset yasağının kaldırılması ile apolitik sivil toplum yapısı aşılmaya çalışılsa da değiştirilmesi gereken yasalar henüz değiştirilememiştir. Devletin sivil toplumu yasal engellerle zayıflatması, devleti ile sivil toplum arasındaki ilişkinin demokratik bir 83temele oturmasını engellemiştir. Bu durum ancak demokrasi kültürünün gelişmesine ve toplumun aktif katılımcı yapısının öne çıkması ile aşılacaktır. 84

Summary:

SUMMARY This research focused on the aim of the direction of the change in the profession associations after 1980. In the research some diagnosises are determined by scanning the existing data and by the help of observations. Turkey has entered a new period, which is a time that economic, political and cultural changes are experienced, after 1980. In this sense, civil society has also been renewed and gained new meanings. The civil society has beeen aquated with market and they become apolitical and less functional After 1980, the basic change of the occupation associations has become the attempts of the state at reforming occupation associations. In this context, arrangenets related to occupation associations are put into action by the help of some law changes and rules of governmental decree. After 1980, the activities of occupation associations are confined and its political deeds are prevented. When it is compared before 1980 occupation associations whose activity rate decreases, has taken away autonomous structure with the economic and administrative control of the state. In 1995 with abolishment of political ban to occupation associations although it is tried to prevent apolitical civil society approach, some law changes related to occupation associations haven't true yet. Weakening the civil society with legal bans by the state has been preventing the proper relationship between the state and civil society. Undoubtedly, this condition 85will contribute to development of democracy culture and it will be just achieved in case the active and participated society is supported. 86