Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1980 sonrası Türkiye'de sosyo-kültürel değişme -Özal Dönemi-

Socio-cultural change in Turkey after 1980 -Özal Period-

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 61155 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Toplumların değişimi kaçınılmazdır. Değişen toplumların hangi istikamete doğru gittiklerini araştırmak Sosyolojinin temel uğraşıdır. Türkiye'nin 1980 yılından sonra yeni bir döneme girdiği yerli ve yabancı pek çok araştırmacı tarafından ifade edilmektedir. Bu dönem 12 Eylül Askeri Müdahalesi ile başlayıp, Özal'la devam etmiştir. '80 sonrası Türkiye' olarak adlandırılan bu dönemde Türkiye'de pek çok alanda köklü değişimler yaşandı. Türkiye'nin batılılaşması ve modernleşmesi bu dönemde hız kazandı. 1980 Askeri Müdahalesi, tüm tartışmalara rağmen, Türk toplumsal yaşamında, yeni bir sayfanın açılmasına neden olmuştur. Özal bir değişim öncüsü müydü? O'nun Türkiye'nin sivilleşme sürecindeki katkıları nelerdir? Özal'la birlikte Türk siyasi yaşamı pek çok yeni şeyle karşılaştı. En başta ekonomik alan olmak üzere, sosyo kültürel yaşam büyük ölçüde değişime uğradı. Son olarak şunu söyleyebiliriz: 1980'den sonra, ilişkilerimize değin hayatın her alanı değişti. Aynı zamanda bu süreç, beraberinde anomi, yabancılaşma gibi toplumsal sorunları da getirdi.

Summary:

ABSTRACT The change of societies is inevitable. The basic job of Sociology is to search that which way the societies is going toward. It is being said by native and foreign researchers that after 1980, Turkey has came into a new period. This period started with 12 September Military Intervention and was continued by Özal. In this period that is called 'Turkey after 1980', fundamental changes have been lived in Turkey. Westernization and modernization of Turkey has accelerated in this period. Although many discussions, 1980 Military Intervention caused to open a new page in the Turkish social life. Is Özal the pioneer of change? What are the contributions of him in the civilization process of Turkey? Turkish political life confronted with many new things by Özal. Mainly the economical sphere, the socio- cultural life has changed broadly. Consequently, we can say that, from economical system to political one, and from consumption patterns to individual relations, all the spheres of social life have changed. At the same time, this process brought about same social problems such as anomie and alienation. II