Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

1980 Türk romanında değerlerin çözülmesi

Disintegration of values in the Turkish novels of 1980

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291588 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde, 1980 yılı Türk romanlarında geçen değer çözülmeleri ele alınmıştır. Çalışmanın tutarlı bir zemine oturması için öncelikle değer kavramı üzerinde durulmuştur. Bu kısım eserin ilk bölümünü teşkil eder. Değer kavramının taşıdığı anlam, felsefî ve sosyolojik yönü ayrıca değerlere kaynaklık eden hususlar birinci bölümde ele alınır. Bu bölüm değerlerin dokuz ana başlıkta tasnifi ile son bulur.İkinci bölümde romanlarda geçen Ahlâkî Değer Çözülmeleri ele alınır. Eserin hacimce en yoğun olduğu kısım burasıdır. Değer çözülmelerinin romanlardaki görünüş sıklığına göre en fazla ahlâki değerlerde olduğu gözlemlenir.Üçüncü bölümde romanlarda tezahür eden Sosyal Değer Çözülmeleri, dördüncü bölümde Siyasî Değer Çözülmeleri, beşinci bölümde Dinî Değer Çözülmeleri, altıncı bölümde İktisadî Değer Çözülmeleri, yedinci bölümde Hukukî Değer Çözülmeleri, sekizinci bölümde Millî Değer Çözülmeleri, dokuzuncu bölümde ise İlmî Değer Çözülmeleri yer alır.Tezin sonuç bölümünde, elde edilen bilgiler yorumlanmış ve yaşanan değer çözülmelerinin gösterdiği önemli noktalar üzerinde durulmuştur.

Summary:

In this thesis, disintegration of values that take place in the Turkish Novels in the year of 1980 are handled. In order to form a coherent basis for the study, the concept of value is primarily focused. This section constitutes the first part of the work. The meaning of the concept of value, philosophical and sociological aspects and the roots of the matters that bring values into existence are addressed in the first section. This section concludes with the classification of values into nine main headings.At the second section, disintegration of the moral values that take place in the Turkish novels are scrutinized. This is the most intense part of the work volume. Disintegration of values in the novels are mostly observed in the disintegration of moral values by the frequency of appearance.At the third section manifestation of disintegration of the social values in the novels, at the fourth section disintegration of political values, at the fifth section disintegration of religious values, at the sixth section disintegration of economic values, at the seventh section disintegration of judicial values, at the eighth section disintegration of national values and in the ninth section disintegration of academic values take place.At the conclusion part of the thesis, the obtained information is interpreted and important points shown by the disintegration of values are emphasized.