Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2002

1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'de siyasi parti kapatma rejimi

Dissolving political parties regime in the frame of 1982 Constitution and European Convention of Human Rights in Turkey

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 135245

Tezi Bul
Özet:

öz Bu çalışmada ülkemizde siyasal partilerin yaşadıkları hukuksal sorunlardan en önemlisini oluşturan, parti yasaklan çerçevesinde siyasi partilerin kapatılması kurumu incelenmektedir. Çalışma başlıca İki eksenli olup, birinci eksende Türk iç hukuku, ikinci eksende ise Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi yer almaktadır. Aynca, karşılaştırmalı hukukta parti kapatma yaptıranına yer veren devletlerin düzenlemeleri üzerinde de durulmaktadır. Araştırmada, Türkiye'de kapatılan siyasal partilere ilişkin Anayasa Mahkemesi kararlan dikkat alındığı gibi, Türkiye'de kapatılan siyasal partilerin Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne başvurulan üzerine verilen kararlar da irdelenmektedir. İçtihadi hukuku değerlendiren çalışmanın uygulamaya yönelik önemli bir boyutu da bulunmaktadır. Çalışma neticesinde, 1995 yılında yapılan Anayasa değişildMerinin ardından parti kapatmaya ilişkin düzenlemelerde nispi bir liberalleşmeye gidildiği, ancak bu liberalleşmenin Siyasi Partiler Kanunu'na tam olarak yansıtılamadığı görülmektedir. Keza, Anayasa Mahkemesi kararlarında da bu yönde tutarlı bir gelişme olduğunu söylemek güçtür. Diğer taraftan, Türkiye'de kapatılan siyasi partilerin Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne başvurulan üzerine verilen kararlardan anlaşılacağı üzere, ülkemizdeki siyasi parti kapatma rejiminin Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ile çeliştiği de anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, parti kapatma alanında, başta Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi olmak üzere, uluslararası hukuk standartlarına uygunluğun sağlanması için Anayasa'da ve özellikle de Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekmekte, aynca Anayasa Mahkemesi'ne de önemli görevler düşmektedir. Kısacası, sorunun çözümünde yasama ve yargı organların ortak bir sorumluluğu bulunmaktadır. ffl

Summary:

ABSTRACT In this study, dissolving the political parties inthe frame of party bans is one of the most important legal issue which political parties faces. This research have two dimensions: The first diemension is Turkish national law, the secend dimension is European Convention of Human Rights. Also, the legal arrangement of the goverments which places party dissolving santion in the comparitive law have been considered. İn this research, decisions related with the dissolved political party's applications to the Europen Court of Human Rights have been exemined as well as Constitutionel Court decisions regarding political parties which have been dissolved in Turkey. Another dimensions of the study is the empirical which is evaluating the juridical law. As a result of this study, it has been found that arangement related with the dissolving parties have been liberalized after changes in the Constitution in 1995, but this lieberalization has not been completly reflected to the Political Parties Code. Also Constitution Court decisions are not consistent in this issue. Dissolving political parties regimes in Turkey is in the contradiction with European Convention of Human Rights which can be seen from the decisions related with applications to the European Court of Human Rights of the dissolved parties in Turkey. Therefore, providing the consistency with the international law standarts, changes required in the Turkish Constitutional Law, specialy in the Political Parties Code. Also, tehere is a big responsibility of the Constitutinal Court related with this issue. In short, tehere is common responsibility of judical power and legeistlation in solving these problems. IV