Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2003

1982 Anayasasına göre siyasal hak ve özgürlüklerin sınırlanması ve yasaklanması rejimi

The Regime of the restrictions on and dissolutions of the political rights and freedoms in according to 1982 Constitution

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 140841

Tezi Bul
Özet:

öz "1982 Anayasasına Göre Siyasal Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması ve Yasaklanması Rejimi " başlıklı bu çalışma üç ana bölümden oluşuyor. Girişi izleyen ilk bölümde, siyasal hak ve özgürlükler ele alınmıştır. Siyasal hak kavramı konusunda genel bir açıklama yapıldıktan sonra, siyasal hakların çeşitleri 1982 Anayasasında yer verilen sistematik düzenleme esas alınarak açıklanmaktadır. Bu bağlamda, vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkı, halk oylaması, siyasal partiler, kamu hizmetine girme hakkı ve dilekçe hakkı üzerinde durulmuştur. Bölüm içinde ayrıca, siyasal hakların Türkiye'deki tarihi gelişmesine de yer verilmiştir. Siyasal hak ve özgürlüklerin norm alam (kapsamı) ikinci bölümün konusudur. Bu bölümde, Anayasanın temel hak ve özgürlükler için öngördüğü genel yasaklama hükmü (m. 14) ve bu hükmün siyasal haklara yönelik etkisi üzerinde durulmuştur. Siyasal haklara yönelik genel ve özel yasaklama hükümleri Anayasa Mahkemesinin ilgili kararlarıyla birlikte açıklanmaktadır. Bu bölümde, demokratik siyasal düzenin vazgeçilmez unsurları olan siyasal partilerin yasaklanması konusu da incelenmektedir. Siyasal partilerin yasaklanması, uluslararası bir boyutta karşılaştırmalı biçimde açıklanmakta ve Türkiye'de siyasal partilerin yasaklanmasında kullanılan ölçütler ulusalüstü normlar ile birlikte değerlendirmektedir. İnsan Haklan Avrupa Mahkemesinin Türk Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmış siyasal partilere yönelik verdiği kararların geniş bir şekilde incelenmesi de bu bölümde yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise, siyasal hakların sınırlanması konusu üzerinde durulmuştur. Bölüm içinde, siyasal hakların sınırlanmasına ilişkin ölçütler, konuyla ilgili ulusalüstü belgelerle karşılaştırmalı biçimde ele alınmıştır. Ayrıca, bu bölümde, örnek Anayasa Mahkemesi ve İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi kararlanna yer verilmektedir. Son olarak, ulaşılan sonuçlar aynntılı bir biçimde sonuç kısmında ele alınmıştır. IV

Summary:

ABSTRACT The dissertation entitled "The Regime of the Restrictions on and Dissolutions of the Political Rights and Freedoms in according to 1982 Constitution" has three chapters. Following the introduction, the first chapter spoke about political rights and freedoms. After the concept of "political rights" is explained with its general terms, all kinds of political rights are defined and clarified on the basis of the systematic order as it is in 1982 Constitution of Turkey. In this context, citizenship, rights to elect and to be elected, referendum, political parties, right to participating in public service and petition were focused. Moreover, the chapter dealt with the development of political rights in the history of Turkey. The issue that the second chapter looks at is what political rights and freedoms cover and include. In this part, the general prohibitions of article 14 that is constitutionally preconditioned for the basic rights and freedoms and its effects on political rights were discussed. These prohibitions have been explained in the lights of the relevant decisions of Constitutional Court. The issue of dissolution of political parties that are the very basics and undisputable fundamentals of the democratic political regimes is examined with a comparative and international perspective. The measures, which are adopted in Turkey to ban the parties from politics, have been evaluated together with the supranational norms. A detailed analysis of the decisions of the European Court of Human Rights as well with regard to the cases of the political parties banned by Turkish Constitutional Court takes place here in this chapter. Chapter III dealt mainly with the issue of restrictions on political rights. It discussed the criterion of restriction of political rights in the lights of the related international documents. Also the judgments of the related cases by Turkish Constitutional Court and the European Court of Human Rights are mentioned in this regard. Finally, it ended with a conclusion that touches and analyses 111