Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

1982 Anayasası'nda basın özgürlüğü karşısında kişilik hakkı ve korunması

In 1982 Constitution press freedom on the basis of the personality right and its protection

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351573 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde kişilik hakkı özellikle de manevi kişisel değerler basın yoluyla oldukça yoğun bir şekilde ihlale maruz kalmaktadır Bu sebeple, basın özgürlüğünün sağlanması ve aynı zamanda kişilik hakkının korunması için basın özgürlüğüne ilişkin hukuki sınırları belirlemek çok önemlidir Nitekim çalışmamızın amacı, basın özgürlüğünün içerdiği hakları, bu özgürlüğe ilişkin anayasal ilkeleri ve sınırları ortaya koyarak, kişilik hakkının korunması bakımından bu özgürlüğün kapsamını ve sınırlarını belirlemektir Bu amaç doğrultusunda çalışmamızın ilk bölümünde, basın özgürlüğü etraflıca ele alınmıştır Öncelikle basın kavramının tanımı, basının önemi ve görevleri açıklanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Today, personality right especially moral personal values are being exposed to infringement through the media intensively Therefore, to ensure the freedom of the press and at the same time to protect the personality right is vital in determining the legal boundaries of freedom of the press Thus, the aim of our study is to determine the extent and limits of this freedom with regards to protection of the personality right, by revealing the rights of freedom of the press contained the constitutional principles and the limits of this freedom For this purpose, the first part of our study, freedom of the press is considered comprehensively ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.