Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Anabilim Dalı

1982 Anayasası'nda merkezi ve yerel idarelerin vergilendirme yetkilerinin kullanılması, sınırları ve Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'nin vergilendirme yetkisi

In 1982 constitution, central and local gooverment's authority of taxation, the usage and limit of this authority and Turkey's authority of taxation in the process of membership for the Europen Union

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146724 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Devletin kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu geliri vergilendirme yetkisini kullanarak sağlamaktadır. Vergilendirme yetkisi sınırsız değildir. Devletin bu yetkisi gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde sınırlandırılabilmektedir. Uluslararası alanda vergilendirme yetkisinin sınırlandırma şekillerinden biri de, uluslararası ekonomik bütünleşmelere katılmaktır. Vergilendirme yetkisinin ekonomik bütünleşme içinde sınırlandırılması, bu yetkinin üye devletler arasında belli alanlarda karşılıklı olarak kullanılmasından vazgeçilmesi ya da bütünleşme ile oluşturulan kurumlara devredilmesi şeklinde olmaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ekonomik bütünleşmeler içinde en başarılı olanı Avrupa Birliği 'dir. Birliğe üye devletler egemenliklerinin içerdiği yetkileri belli ölçülerde sınırlandırmışlar ve Birlik kurumlarına uluslarüstü yetki vermişlerdir. Avrupa Birliği, bir taraftan bu topluluğu kuran Roma Anlaşmasının hükümleri ile diğer taraftan da Birlik kurumlarının anlaşmanın öngördüğü hedefler doğrultusundaki işlemleri ile üye devletlerin vergilendirme yetkilerini sınırlandırmaktadır. Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen devletlerden birisi de Türkiye'dir. Bilindiği gibi, Birliğe dahil olmak isteyen devletler Birlik hükümlerini peşinen kabul etmektedir. Türkiye'nin de Birliğe tam üye olarak kabul edilmesi durumunda, Birlik hükümlerine uyması gerekecektir. Bunun içinde, anayasasında ve vergi sisteminde değişiklik yapması gerekmektedir.

Summary:

Governments, supply their income in need by means taxation authority in order to do their expected duties. Taxation authority is no limited. This authority can be limited at not only national but also international level. One way of limiting the taxation authority at international level is joining the international economic unities. The limitation of taxation authority in an economic IIIunity takes place as either giving up the us age of this authority among the member states mutually or transferring the authority to institutions formed by the union. European Union has been the most success ful economic unity so far. Member countries have limited their power involving their freedom to a certain limit; and, given extreme authority to union institutions. European Union has limited the taxation authority of member countries by means of both decisions of Rome Treaty signed by founder countries and by the procedures aimed at union institutions' targets. One of the countries willing the join the E.U. is Turkey. As known, the countries willing to join E.U. accept the union's decisions in advance. If Turkey is accepted to E.U. as a full member, it has to obey the union's decisions. Thus, the government has to change the constitution and taxation system. IV