Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

2003

1982 Anayasası'nda yürütme organının düzenleyici işlem yapma yetkisi

Authorithy of the regulatory operation of the executive branch in the Constitution of 1982

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 140898

Tezi Bul
Özet:

öz "1982 Anayasasında Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi" başlıklı bu Yüksek Lisans çalışmasında, Parlamenter Demokratik sistemlerde asli olarak yasama organına ait olan düzenleyici işlem yapma yetkisinin, yürütme organı tarafından kullanılması 1982 Anayasasındaki düzenleniş şekliyle ele alınmıştır. Ancak belirtmek isterim ki bu çalışma yalnızca, anayasal düzenleme çerçevesinde mevcut uygulamayı özetleyen bir çalışma değildir. Doktrindeki farklı görüşler çerçevesinde ele alınan konunun tartışmalı noktalan incelenmiştir. Çağdaş devlet anlayışı devletin görevlerinin giderek artmasına sebep olmuştur. Yasama organı tarafından belirli süreçlerden geçirilerek çıkarılan kanunlar, toplumun hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi gereken sorunları karşısında yetersiz kalmıştır. Bu durum yürütme organının da düzenleyici işlemler yapmasını gerektirmiştir. Bu çalışma parlamenter demokratik sistemlerde asli olarak yasama organına ait olan düzenleyici işlem yapma yetkisinin yürütme organı tarafından da kullanılmasının kaynağını, uygulamasını ve sınırlarını 1982 Anayasasındaki düzenleniş biçimiyle ortaya koymaktadır.

Summary:

ABSTRACT This thesis "Authorithy of the Regulatory Operation of the Executive Branch in the Constitution of 1982" deals with the authority of regulatory operation at the executive branch within the frame of Constitiution of 1982. But I want to emphasize that the thesis is not only summary of the current implementations that based on Constitution but also making a sign of the contraversary points of doctrine. The intelligence of the modern state has required increasing of the duty of state. It wasn't enough validity law to cope with daily social problems. Under this circumtances executive branch have been enforced owing to increasing of the social demands since beginning of the 1980s. The basic aim of this thesis is to find out the researches, implementations, limits and the purposes of the authority of the regulary operation of executive branch that essentially it has been used by parliament in parliamentary and democratic systems. I,)"