Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

1982 anayasasındaki değişikliklerin Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından analizi

The analysis of changes in terms of Turkey's democratisation in the constitution of 1982

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 621896 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Demokratik devlet, adalet ilkesine bağlı, halkın iradesi ile kurulan ve işleyen, temel hak ve özgürlükleri her türlü saldırıya karşı koruyan, bütün işlemlerini yargı denetimi altında tutan, mahkemeleri bağımsız ve tarafsız olan devlettir. Demokratik devlet, siyasi iktidarın sınırlanmasına hizmet eden bir ilke olup keyfi gücün yarattığı tehlikeyi asgariye indirmek amacı taşımaktadır. Demokratik devletin temelini insan hakları ve adalet oluşturur. 1982 anayasası hazırlandıktan sonra günümüze kadar 19 kez değişikliğe uğramıştır. Bu, anayasanın yeniden yazılması kadar önemli bir etkiye sahiptir. Bu tezimde 1982 anayasasının hazırlanıp kabul edilme süreci ile başlayıp, 1982 anayasasının hangi maddelerinde değişiklik yapıldı, bir değişikliğe gerek var mıydı, yapılan değişiklikler demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun mu gibi sorulara cevap aradım. Cumhuriyet döneminden günümüze kadar anayasada demokrasi anlamında yapılan değişiklikler dönemler halinde ele alınmıştır. Özellikle 1982 Anayasasından günümüze kadar yapılan değişiklikler incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın ana konusu demokratik devlet ilkesinin 1982 Anayasası'nda yapılan değişikliklerle hangi noktaya geldiğinin tartışılması oluşturmaktadır. 1982 Anayasası'nda yapılan değişikliklerin, siyasi bir ideal olan demokrasiyi ne şekilde etkilediği sorusuna bu çalışmada cevap aranmıştır. Anahtar Kelimeler: Anayasa, Demokrasi, Demokratik Devlet, Hak, Özgürlük

Summary:

The democratic state is an independent and impartial state whose courts are committed to the principle of justice, which are founded and operated by the will of the people, which protects the fundamental rights and freedoms against all kinds of attacks, and which keep all their operations under judicial control. The democratic state is a principle that serves to limit the political power and aims to minimize the danger posed by arbitrary power. The foundation of the democratic state is human rights and justice. After the 1982 constitution was drafted, it was changed 19 times until present. This is as important as the rewriting of the constitution. In this thesis, the changes were evaluated and answered in terms of democratic constitution making principles starting with the process of preparation and acceptance of the 1982 constitution, which items of the 1982 constitution were amended, did these changes need to be made and if these changes are suitable for democratic principles of state of law. In particular, the amendments made since the 1982 Constitution to the present day have been examined and evaluated. The main topic of this study is to discuss the point of the democratic state principle with the amendments made in the 1982 Constitution. The answer to the question of how the changes in the 1982 Constitution influenced democracy, which is a political ideal, was sought in this study. Keywords: Constitution, Democracy, Democratic State, Right, Liberty